Ηλεκτρονικές σχέσεις μιας εξαγωγικής επιχείρησης με τους Πελάτες της (Bachelor thesis)

Μπακιρτζή, Ζωή


This project is a research study to investigate the relationship between electronics exporting company and its clients. The data collected from scientific and non-articles, workbooks well as from questionnaires via surveys. The work is divided into the chapters. The first chapter includes a review of the literature. The second gets an elaborated view on primary data by analyzing the methodology by which it was created the questionnaire. In the next chapter, the results are analyzed from the questionnaires with the method of tables. The fourth chapter is the study of double entry and the fifth presents the conclusion of primary research. The final chapter lists the bibliography and an nexes.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Customer relations -- Management
Πελατειακές σχέσεις -- Διαχείριση
Export trade companies
Εξαγωγικές εμπορικές εταιρείες
Keywords: Ηλεκτρονικές σχέσεις;Εξαγωγές;Επιχειρήσεις;Electronic relations;Exports;Business
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8941
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14272
Table of contents: Πρόλογος………………………………………………………………………………………………σελ.02 Ευχαριστίες……………………………………………………………………………………………σελ.02 Περίληψη………………………………………………………………………………………………σελ.02 Εισαγωγή………………………………………………………………………………………………σελ.03 Κεφ 1: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας…………………………………………………σελ.04 Κεφ2: Πρωτογενής έρευνα (Σκοπός, στόχος, μεθοδολογία, ερωτηματολόγιο, δείγμα)……………………………………………………………………….σελ.07 Κεφ3:Αποτελέσματα της έρευνας (Μ εισόδου, σχόλια) ………………………..σελ.09 Κεφ4:Μελέτη διπλής εισόδου και τεστ………………………………………………….σελ.16 Κεφ5:Συμπεράσματα πρωτογενούς έρευνας…………………………………………σελ.25 Βιβλιογραφία………………………………………………………………………………..…...σελ.26 Παραρτήματα…………………………………………………………………....……………...σελ.27
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ.pdfΜπακιρτζή, Πτυχιακή 648.83 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14272
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.