Εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης (Bachelor thesis)

Αγγελάκος, Γεώργιος


In recent years, the rapid development of electronic technologies and systems significantly changed the functioning of the transmission systems with a view to economy, comfort and safety of passengers The purpose of this assignment is to document the most important electronic systems found today in modern transmission systems like sophisticated clutches, automatic gearboxes and four-wheel drive systems with electronically controlled operation and way of function. In all the above categories and provisions related to transmission systems, the most important electronic structural functional element is the electronic control unit, which is responsible for ensuring the operation of these provisions at the prescribed conditions and for the smooth functioning of individual electronic systems that compose a complete transmission system.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτων
Subject classification: Electronic systems
Ηλεκτρονικά συστήματα
Automobiles--Transmission devices
Αυτοκίνητα--Συσκευές μετάδοσης
Keywords: Εφαρμογές;Applications;Electronic systems;Ηλεκτρονικά συστήματα;Transmission system;Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτων, 2017 α.α. 8814
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13752
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Electronic systems
Ηλεκτρονικά συστήματα
Automobiles--Transmission devices
Αυτοκίνητα--Συσκευές μετάδοσης
Submission Date: 2022-01-04T14:51:57Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτων
Publication date: 2017-07-04
Bibliographic citation: Αγγελάκος Γεώργιος, Εφαρμογές ηλεκτρονκών συστημάτων στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυ­ξη των ηλεκτρονικών τεχνολογιών και συστημάτων άλλα­ξε σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων μετάδοσης της κίνη­σης με απώτερο σκοπό την οικονομία, την άνεση, αλλά και την ασφάλεια των επιβατών Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να καταγράψει τα σημαντικότερα ηλεκτρονικά συστήματα που απαντώνται σήμερα στα σύγχρονα συστήματα μετάδοσης κίνησης τα οποία αποτελούν οι εξελιγμένοι συμπλέκτες, τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων καθώς και τα συστήματα τετρακίνησης, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη λειτουργία. Στο σύνολο των παραπάνω κατηγοριών και διατάξεων που σχετίζονται με τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, το σημαντικότερο ηλεκτρονικό δομικό λειτουργικό στοιχείο αποτελεί η μονάδα ηλεκτρονικού έλεγχου, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της λειτουργίας αυτών των διατάξεων στις προβλεπόμενες συνθήκες, καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους ηλεκτρονικών συστημάτων που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης.
In recent years, the rapid development of electronic technologies and systems significantly changed the functioning of the transmission systems with a view to economy, comfort and safety of passengers The purpose of this assignment is to document the most important electronic systems found today in modern transmission systems like sophisticated clutches, automatic gearboxes and four-wheel drive systems with electronically controlled operation and way of function. In all the above categories and provisions related to transmission systems, the most important electronic structural functional element is the electronic control unit, which is responsible for ensuring the operation of these provisions at the prescribed conditions and for the smooth functioning of individual electronic systems that compose a complete transmission system.
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.1 Γενικά 1.2.Ιστορική εξέλιξη οχημάτων 1.3 Βασικά δομικά – λειτουργικά μέρη οχημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.1 Γενικά 2.2.Ορισμός συστήματος μετάδοσης κίνησης 2.3 Σκοποί και δομικά στοιχεία ενός συστήματος μετάδοσης κίνησης 2.4 Είδη εξελιγμένων συστημάτων μετάδοσης κίνησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ 3.1 Γενικά 3.2.Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης 3.3 Αυτόματος συμπλέκτης ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 4.1 Γενικά 4.2 Κιβώτια CVT 4.3 Αυτόματα κιβώτια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ - ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ 5.1 Γενικά 5.2 Το σύστημα ελέγχου HALDEX ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Advisor name: Καραγιάννης, Δημήτριος
Examining committee: Καραγιάννης, Δημήτριος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 72
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdfΑγγελάκος, Πτυχιακή 2.28 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13752
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.