Προσδιορισμός των σακχάρων της μπάμιας (abelmoscus esculentus) με LC-MS/MS (Master thesis)

Μπαστάρδη, Ιωάννα


Okra plant (abelmoscus esculentus) is one of the best known and widely used species of the family Malvaceae. It is consumed as a vegetable, but many studies highlight the beneficial properties of plant extracts on human health. Mucus extracted from the fruit of okra has been studied due to the rheological properties, and could be used as a gelling agent by the food industry, pharmaceuticals and cosmetics. The rheological characteristics of mucus as containing polysaccharides and characterization will be very useful in subsequent research of plant extracts applications.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Okra
Μπάμια
Polysaccharides
Πολυσακχαρίτες
Keywords: abelmoscus esculentus;σάκχαρα μπάμιας;LC-MS/MS
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2015--7043
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12770
Table of contents: Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος ............................................................................................................................... 2 Περίληψη ............................................................................................................................... 3 Abstract.................................................................................................................................. 5 Πίνακας περιεχομένων .......................................................................................................... 7 Εισαγωγή................................................................................................................................ 8 1. Το φυτό Abelmoschus esculentus ..................................................................................... 9 1.1 Ιστορική αναδρομή...................................................................................................... 9 1.2 Περιγραφή του φυτού ................................................................................................. 9 1.3 Χημική Σύσταση......................................................................................................... 12 1.4 Χρήσεις....................................................................................................................... 15 1.5 Παραγωγή.................................................................................................................. 17 2. Υγρή Χρωματογραφία - Φασματομετρία μαζών............................................................. 20 2.1. Χρωματογραφικός διαχωρισμός .............................................................................. 20 2.2. Υγρή χρωματογραφία............................................................................................... 20 2.2 Φασματομετρία μαζών.............................................................................................. 24 3. Υδατάνθρακες.................................................................................................................. 27 3.1 Ορισμός υδατανθράκων............................................................................................ 27 3.2 Μονοσακχαρίτες........................................................................................................ 28 3.3 D και L – ισομέρεια ................................................................................................... 29 3.4 Κυκλικές δομές μονοσακχαριτών.............................................................................. 30 3.5 Παράγωγα εξοζών...................................................................................................... 32 3.6 Αναγωγικές ιδιότητες σακχάρων............................................................................... 33 3.7 Δισακχαρίτες και ολιγοσακχαρίτες............................................................................ 34 3.8 Πολυσακχαρίτες......................................................................................................... 36 3.9 Χημική και ενζυμική υδρόλυση σακχάρων ............................................................... 37 3.10 Ανίχνευση και διάκριση σακχάρων ......................................................................... 38 4. Σκοπός.............................................................................................................................. 43 5. Πειραματικό μέρος .......................................................................................................... 44 5.1 Υλικά και μέθοδοι...................................................................................................... 44 5.1.1 Δείγματα ............................................................................................................. 44 5.1.2 Πρότυπες ουσίες & Διαλύτες ............................................................................. 44 5.1.3 Προετοιμασία πρότυπων δ/των και δ/των εργασίας ........................................ 45 5.2 Σύστημα Χρωματογραφίας- Φασματομετρίας Μάζας (LC-MS) / Εξοπλισμός.......... 46 5.3 Ανάλυση δειγμάτων / Μέθοδοι ................................................................................ 50 6. Αποτελέσματα ................................................................................................................. 51 6.1 Ποσοτικός προσδιορισμός σακχάρων....................................................................... 64 7. Συζήτηση αποτελεσμάτων............................................................................................... 69 9. Βιβλιογραφία ................................................................................................................... 74
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12770
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.