Ανάλυση περιβάλλοντος για τις μικρές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εθνικά συστήματα ποιότητας

Μπελίδης, Αθανάσιος/ Θωμάρεϊς, Απόστολος/ Μαγγανάρης, Γεώργιος/ Καρυπίδης, Φίλιππος/ Magganaris, George/ Thomareis, Apostolos/ Karipidis, Philippos/ Belidis, Athanasios


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αγροτικά πρότυπα;Agricultural Standard;Έλεγχος ποιότητας;Quality control;Businesses, Small;Επιχειρήσεις, Μικρές;Πρότυπο AGRO;Standard AGRO
Issue Date: 2-Sep-2015
Citation: Πανελλήνιο Συνέδριο για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 2006
Abstract: Some small businesses are adopting national or international quality assurance systems, without being able to evaluate their choice. In this work, an attempt is pumping experience of the application of national national quality system in rural areasand attempts to identify the strengths and weaknesses that have small businesses, when they adopt national quality systems. Simultaneously, the potential opportunities identified and apeiles.Apo analysis shows that the adoption of a national system,can negatively or positively affect many of the strengths and weaknesses of a company, as well as the position, against new threats. For that small businesses interested in adopting a national quality assurance system They have to take into account many elements that are relevant to their internal environment and the markets they are targeting.
Ορισμένες μικρές επιχειρήσεις υιοθετούν εθνικά ή διεθνή συστήματα διασφάλισης ποιότητας, χωρίς να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την επιλογή τους. Με την παρούσα εργασία , γίνεται μια προσπάθεια άντλησης εμπειριών από την εφαρμογή εθνικού εθνικού συστήματος ποιότητας στον αγροτικό χώρο και επιχειρείται εντοπισμός των ισχυρών και αδύνατων σημείων που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, όταν υιοθετούν εθνικά συστήματα ποιότητας. Ταυτόχρονα εντοπίζονται οι πιθανές ευκαιρίες και απειλές.Από την ανάλυση προκύπτει ότι η υιοθέτηση ενός εθνικού συστήματος, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά πολλά από τα ισχυρά και ασθενεί σημεία μιας επιχείρησης, καθώς επίσης και την θέση της, έναντι των επερχόμενων απειλών. Για αυτό οι μικρές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν εθνικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, έχουν να συνεκτιμήσουν πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με το εσωτερικό τους περιβάλλον και με τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΓ--Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2006
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8822
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T14:11:18Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8822
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.