Πρότυπα Τροφίμων Προέλευσης, Παράδοσης και Βιολογικών : Εξυπηρετούν την Προσφορά ή την Κοινωνία;

Καρυπίδης, Φίλιππος/ Σέμος, Αναστάσιος/ Σαμαθρακής, Βαγής/ Semos, Anastasios/ Samathrakis, Vagis/ Karipidis, Philippos


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Biological;Foods;Consumption;Supply;Origin;Tradition;Τρόφιμα;Κατανάλωση;Προσφορά;Προέλευση;Παράδοση;Βιολογικά
Issue Date: 2004
Publisher: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Citation: Σαμαθρακής, Β. ([χ.χ.]). Πρότυπα Τροφίμων Προέλευσης, Παράδοσης και Βιολογικών: Εξυπηρετούν την Προσφορά ή την Κοινωνία. Πρακτικά συνεδρίου από αο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τυποποίηση, Πρότυπα και Ποιότητα που διεξήχθη σε Θεσσαλονίκη.
Πανελλήνιο Συνέδριο Τυποποίηση, Πρότυπα και Ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 2004
Abstract: Because of contestations are caused around of the opinion that the standards of foods are corresponded to the modern social sensitivities and needs, the manner is examined, in which certain official European standards were created. These standards correspond to the products of protected name of origin and protected geographical clue, and also to the special traditional and biological products, for which the manner and conditions of origin are studied diachronic, since Greek antiquity. These standards were built during long-run human interactions against the natural element and were revised through continuous searches and tests. The manner of origin shows that it is not constructions that sub serve the supply side, but they have arisen from the human interest for the alimentary satisfaction, for health, pleasure and ecology. However, certain cases exist, as it happens with the standard for the biological products, where sustainability faces remain uncovered that make essential the configuration of the integrated standard. These all standards offer experiences useful for other different sectors of the economic and social activity.
Επειδή εγείρονται αµφισβητήσεις γύρω απ’ την άποψη ότι τα πρότυπα τροφίµων ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ευαισθησίες και ανάγκες, εξετάζεται ο τρόπος που δηµιουργήθηκαν ορισµένα επίσηµα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αντιστοιχούν στα προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προελεύσεως και προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης, στα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα και στα βιολογικά, για τα οποία µελετούνται ο τρόπος και οι συνθήκες προέλευσης διαχρονικά, από την ελληνική αρχαιότητα. Τα πρότυπα οικοδοµήθηκαν από µακροχρόνιες αλληλεπιδράσεις του ανθρώπινου µε το φυσικό στοιχείο και αναθεωρήθηκαν µέσα από διαρκείς αναζητήσεις και δοκιµές. Ο τρόπος προέλευσης δείχνει ότι δεν είναι κατασκευάσµατα που εξυπηρετούν την προσφορά, αλλά προκλήθηκαν από το ανθρώπινο ενδιαφέρον για τη διατροφική ικανοποίηση, τις παραµέτρους υγείας, απόλαυσης και οικολογίας. Υπάρχουν όµως ορισµένες περιπτώσεις, όπως συµβαίνει µε το πρότυπο για τα βιολογικά προϊόντα, όπου µένουν ακάλυπτες πλευρές αειφορίας που κάνουν απαραίτητη τη διαµόρφωση ενός πιο ολοκληρωµένου προτύπου. Όλα τα πρότυπα αυτά, προσφέρουν εµπειρίες χρήσιµες σε άλλους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2004
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5431
Other Identifiers: http://sbagis.farm.teithe.gr/uploads/8/3/4/5/8345585/sbagis_a5_04.pdf
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T18:51:14Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5431
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.