Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα

Μαυρίδης, Σάββας/ Κεσαπίδου, Έλενα/ Αποστολόσκα, Ντάντσε


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Research;Ελλάδα;Έρευνα;Loans;Banking system;Δάνεια;Τραπεζικό σύστημα;Greece
Issue Date: 11-Mar-2009
Abstract: Γενικός σκοπός και στόχος της πτυχιακής μας εργασίας είναι να ερευνηθεί, αναλυθεί και τέλος παρουσιαστεί η τάση της αγοράς (ελληνικά νοικοκυριά) όσον αφορά τη ζήτηση δανείων. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο μιμητισμός και η υπεραισιόδοξη αντιμετώπιση των καθημερινών υποχρεώσεων, έχουν καταστήσει σχεδόν επιβλητική, στη ζωή των ελληνικών νοικοκυριών, την παρουσία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί η σχέση των πιστοληπτών με τα Τραπεζικά Ιδρύματα, το είδος της δανειακής σχέσης που έχουν συνάψει με αυτά, αλλά και ο βαθμός ικανοποίησής τους, από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, όσον αφορά την διαχείριση των Ελλήνων δανειοληπτών. Οι επιμέρους σκοποί της έρευνας είναι να διαπιστωθεί το μέγεθος της αγοράς (νοικοκυριά) που οφείλουν κάποιο δάνειο καθώς και ο βαθμός δυσκολίας, όσον αφορά στην αποπληρωμή του δανειακού τους χρέους. Ακόμη, αξίζει να διερευνηθεί το ύψος της μέσης δανειακής επιβάρυνσης των δανειοληπτών αλλά και κατά πόσο αυτό ξεπερνά ή όχι, το συνολικό μηνιαίο(καθαρό) εισόδημά τους. Τέλος, ένα βασικό ερώτημα αποτελεί, το κατά πόσο «η στροφή» στα δάνεια, αποτελεί αναπόφευκτη επιλογή στις μέρες μας. Ωστόσο για να υπάρχει μια περισσότερο σφαιρική εικόνα και αντίληψη, αλλά και για λόγους αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της έρευνας, εκτός από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά νοικοκυριά για τη ζήτηση δανείων, πραγματοποιήθηκε και μια δεύτερη παράλληλη έρευνα σε δύο υποκαταστήματα, μεγάλων Τραπεζικών Ομίλων ,της “Attica Bank” και της “Emporiki Bank”. Η έρευνα αυτή αφορά στην προσφορά των δανείων, από πλευράς των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ίσχυει παλαιότερα και κατά πόσο έχει διαφοροποιηθεί η σχέση προσφοράς-ζήτησης τα τελευταία χρόνια. Μια άλλη σημαντική παράμετρος που εξετάστηκε, είναι ο βαθμός επηρεασμού όλων των Τραπεζικών προϊόντων που προσφέρονται, εν’ όψη οικονομικής κρίσης, καθώς και τα μέτρα που έχουν λάβει τα Τραπεζικά Ιδρύματα, προκειμένου να προστατεύσουν τους πιστολήπτες τους από την κρίση αυτή. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας, συνοψίζονται κυρίως στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών, είναι γενικά δυσαρεστημένοι από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και από τον τρόπο που τα Τραπεζικά Ιδρύματα διαχειρίζονται και αντιμετωπίζουν τους Έλληνες δανειολήπτες. Όσον αφορά τα Τραπεζικά Ιδρύματα, είναι σαφές ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, έχουν εφαρμόσει αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης δανείων, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πιθανού πιστούχου, τα οικονομικά του στοιχεία αλλά και τυχόν δανεισμό από άλλες Τράπεζες (πολυδανεισμός). Τέλος αυτό το οποίο αποτελεί κοινή συνιστώσα,είναι πως η σύγχρονη ζωή και οι απαιτήσεις/ανάγκες της, έχουν καταστήσει απαραίτητη, τη καθολική “στροφή” στις Τράπεζες και αναπόφευκτη επιλογή, τη λήψη οποιουδήποτε δανείου στις μέρες μας για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Αντίποδας όλων των παραπάνω, είναι το μέτρο και η ορθή χρήση των Τραπεζικών Προϊόντων που προσφέρονται, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4958
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kesapidou_Apostoloska.pdf5.94 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4958
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.