Το λιανικό εμπόριο στις Σέρρες

Βλαχάκης, Σωτήριος/ Ζγέρα, Χριστίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Retail trade;Ελλάδα;Νομός Σερρών;Βουλγαρία;Καταναλωτής;Επιχειρήσεις;Λιανικό εμπόριο;Companies;Customer;Bulgrary;Prefecture of Serres (Greece);Greece
Issue Date: 23-Oct-2008
Abstract: This thesis includes the presentation of the situation of the retail trade in Greece. Especially, it presents the situation of the retail companies at the Municipality of Serres and the problems that has the trade of the municipality, from the development market area of Bulgary. Also, the thesis includes one research relatively with the habits of the customers of Serres and their opinions about the local market area. The results of this research could be a motivation for other researches and studies relatively with the situation of the retail trade at Serres and it development.
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την παρουσίαση της κατάστασης του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Ειδικότερα παρουσιάζει την κατάσταση του λιανικών επιχειρήσεων στον Νομό των Σερρών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το εμπόριο του νομού από την αναπτυσσόμενη αγορά της γειτονικής Βουλγαρίας. Επίσης η εργασία περιλαμβάνει και μια έρευνα σχετικά με τις τάσεις και τις συνήθειες των Σερραίων καταναλωτών και τις απόψεις τους όσον αφορά την τοπική αγορά. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για τη δημιουργία άλλων ερευνών και μελετών σχετικά με την κατάσταση του λιανικού εμπορίου στο νομό των Σερρών και τις προοπτικές ανάπτυξης του.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2008, αα2642
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4816
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zgegra_Christina.pdf768.41 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4816
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.