Επανεκτίμηση της διάρκειας θηλασμού στις χοιρομητέρες (Bachelor thesis)

Τσαχουρίδου, Ευθυμία


The domestication of the pigs dates back to the 7th century BC. Over time, high- yielding breeds were created. With the development of genetic improvement, the industry has evolved rapidly. Farms have been intensified and productive yields have been maximized.       Productivity does not depend only on genotypic characteristics. In order for the best odds to be attributed to the genotype, an appropriate environment must be ensured. Farm management is a difficult and very important issue. The basis of the management is the environment of the pigs, which consists of the social environment (behavior of pigs between them and the care of the animals from people), the climate environment (atmospheric living conditions) and facilities - equipment (living space). Productivity is reflected by reproduction yields, which is measured by the following indicators: number of births per sow per year, number of weaned piglets per sow per year, birth rate, number of non-productive days of sows, weaning interval - re- emergence of estrus, age entry of young sows in breeding, number of born live piglets per birth, number of weaned piglets during sowing life, pig weight during their first day of life and breastfeeding duration. With the help of a pig farm, which is located in North Greece, the duration of the sowing of sows was studied. From this, data from 171 sows were collected. The statistical analysis was done with Office Excel 2013 for Windows. The results of the survey were as follows: the best sows are those who face late and very late weaning and give the largest groups of weaned piglets, adoptions are an important factor for homogeneity and achieving satisfactory weaning sizes and, finally, with good management, the rate of complications is low during lactation.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Χοίροι -- Εκτροφή
Swine -- Breeding
Χοιρομητέρες--Κύηση
Sows--Pregnancy
Θηλασμός
Breastfeeding
Keywords: γουρούνι;pig;χοιρομητέρες;sows;γονοτυπικά χαρακτηριστικά.;genotypic characteristics;χοιροτροφικής εκμετάλλευσης;pig farm
Description: Πτυχιακή εργασία -Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ,2019 (α/α 11012)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14997
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TSAHOURIDOU.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14997
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.