Επανεκτίμηση της διάρκειας θηλασμού στις χοιρομητέρες (Bachelor thesis)

Τσαχουρίδου, Ευθυμία


The domestication of the pigs dates back to the 7th century BC. Over time, high- yielding breeds were created. With the development of genetic improvement, the industry has evolved rapidly. Farms have been intensified and productive yields have been maximized.       Productivity does not depend only on genotypic characteristics. In order for the best odds to be attributed to the genotype, an appropriate environment must be ensured. Farm management is a difficult and very important issue. The basis of the management is the environment of the pigs, which consists of the social environment (behavior of pigs between them and the care of the animals from people), the climate environment (atmospheric living conditions) and facilities - equipment (living space). Productivity is reflected by reproduction yields, which is measured by the following indicators: number of births per sow per year, number of weaned piglets per sow per year, birth rate, number of non-productive days of sows, weaning interval - re- emergence of estrus, age entry of young sows in breeding, number of born live piglets per birth, number of weaned piglets during sowing life, pig weight during their first day of life and breastfeeding duration. With the help of a pig farm, which is located in North Greece, the duration of the sowing of sows was studied. From this, data from 171 sows were collected. The statistical analysis was done with Office Excel 2013 for Windows. The results of the survey were as follows: the best sows are those who face late and very late weaning and give the largest groups of weaned piglets, adoptions are an important factor for homogeneity and achieving satisfactory weaning sizes and, finally, with good management, the rate of complications is low during lactation.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Χοίροι -- Εκτροφή
Swine -- Breeding
Χοιρομητέρες--Κύηση
Sows--Pregnancy
Θηλασμός
Breastfeeding
Keywords: γουρούνι;pig;χοιρομητέρες;sows;γονοτυπικά χαρακτηριστικά.;genotypic characteristics;χοιροτροφικής εκμετάλλευσης;pig farm
Description: Πτυχιακή εργασία -Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ,2019 (α/α 11012)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14997
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Χοίροι -- Εκτροφή
Swine -- Breeding
Χοιρομητέρες--Κύηση
Sows--Pregnancy
Θηλασμός
Breastfeeding
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2019-05-16
Bibliographic citation: Τσαχουρίδου, Ε. (2019). Επανεκτίμηση της διάρκειας θηλασμού στις χοιρομητέρες (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Abstract: Η εξημέρωση των χοίρων συναντάται τον 7 ο αιώνα π.Χ.. Στο πέρας του χρόνου, δημιουργήθηκαν οι φυλές υψηλών αποδόσεων. Με την ανάπτυξη της γενετικής βελτίωσης, ο κλάδος εξελίχθηκε ραγδαία. Οι εκμεταλλεύσεις εντατικοποιήθηκαν και οι παραγωγικές αποδόσεις μεγιστοποιήθηκαν. Η παραγωγικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τα γονοτυπικά χαρακτηριστικά. Για να αποδοθούν από τον γονότυπο οι καλύτερες αποδόσεις, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί το κατάλληλο περιβάλλον. Η διαχείριση των εκμεταλλεύσεων είναι ένα δύσκολο και πολύ σημαντικό θέμα. Βάση της διαχείρισης προκύπτει το περιβάλλον των χοίρων, το οποίο αποτελείται από το κοινωνικό περιβάλλον (συμπεριφορά ομόσταβλων χοίρων και ενασχόληση ζωοκόμων), το κλιματικό περιβάλλον (ατμοσφαιρικές συνθήκες διαβίωσης) και τις εγκαταστάσεις – εξοπλισμούς (χώρος διαβίωσης). Η παραγωγικότητα αντικατοπτρίζεται από τις αποδόσεις που προκύπτουν από την αναπαραγωγή, δηλαδή από τους εξής δείκτες: αριθμός τοκετών ανά χοιρομητέρα ανά έτος, αριθμός απογαλακτισμένων χοιριδίων ανά χοιρομητέρα ανά έτος, ποσοστό τοκετών, αριθμός μη παραγωγικών ημερών των χοιρομητέρων, διάστημα απογαλακτισμού – επανεμφάνισης οίστρου, ηλικία εισόδου των νεαρών χοιρομητέρων στην αναπαραγωγή, αριθμός γεννηθέντων ζωντανών χοιριδίων ανά τοκετό, αριθμός απογαλακτισμένων χοιριδίων στη διάρκεια ζωής της χοιρομητέρας, σωματικό βάρος χοιριδίων κατά την 1 η ημέρα ζωής τους και διάρκεια θηλασμού. Με τη βοήθεια μίας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης, η οποία βρίσκεται στη Βόρειο Ελλάδα, μελετήθηκε η διάρκεια θηλασμού των χοιρομητέρων. Από αυτή, συλλέχθηκαν τα στοιχεία από 171καρτέλες χοιρομητέρων. Η στατιστική ανάλυση έγινε με Office excel 2013 for Windows. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα εξής: οι καλύτερες χοιρομητέρες είναι αυτές που ανταπεξέρχονται σε όψιμους και πολύ όψιμους απογαλακτισμούς και δίνουν τις μεγαλύτερες ομάδες απογαλακτισμένων χοιριδίων, οι υιοθεσίες είναι σημαντικός παράγοντας για την ομοιογένεια και την επίτευξη ικανοποιητικών μεγεθών στον απογαλακτισμό και, τέλος, σε μία εκτροφή με καλή διαχείριση, το ποσοστό των επιπλοκών είναι χαμηλό κατά τη γαλουχία.
The domestication of the pigs dates back to the 7th century BC. Over time, high- yielding breeds were created. With the development of genetic improvement, the industry has evolved rapidly. Farms have been intensified and productive yields have been maximized.       Productivity does not depend only on genotypic characteristics. In order for the best odds to be attributed to the genotype, an appropriate environment must be ensured. Farm management is a difficult and very important issue. The basis of the management is the environment of the pigs, which consists of the social environment (behavior of pigs between them and the care of the animals from people), the climate environment (atmospheric living conditions) and facilities - equipment (living space). Productivity is reflected by reproduction yields, which is measured by the following indicators: number of births per sow per year, number of weaned piglets per sow per year, birth rate, number of non-productive days of sows, weaning interval - re- emergence of estrus, age entry of young sows in breeding, number of born live piglets per birth, number of weaned piglets during sowing life, pig weight during their first day of life and breastfeeding duration. With the help of a pig farm, which is located in North Greece, the duration of the sowing of sows was studied. From this, data from 171 sows were collected. The statistical analysis was done with Office Excel 2013 for Windows. The results of the survey were as follows: the best sows are those who face late and very late weaning and give the largest groups of weaned piglets, adoptions are an important factor for homogeneity and achieving satisfactory weaning sizes and, finally, with good management, the rate of complications is low during lactation.
Advisor name: Τσαχουρίδου, Ευθυμία
Examining committee: Τσαχουρίδου, Ευθυμία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 55
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TSAHOURIDOU.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14997
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.