Ο διευθυντής σε ρόλο ηγέτη, διερεύνηση των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικής ηγεσίας μέσα από τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Master thesis)

Ρόιδος, Χρήστος


The aim of this research is to deeply investigate the instructor's beliefs about which characteristics they believe an effective leader in primary education showed his role as a leader-principal. As for the methology of the collection of the sample it was conducted focused sample collection to specific sample. Participants who took part to our research were in total 100 (a hundred),53 (fifty-three) men and 47 (forty-seven) women. All of them were instructors of secondary education. The results of the research indicated that the sex can be a factor that affects the participants' beliefs. As far as the researching assumptions under investigation the first investigative assumption investigates the fact that if the type of the school affects the assumption of the participants for what characteristics an effective leader should have. It was noticed that the average according to the type of school of the instructors the score belief - assumption aren't different with statistic importance so we reject alternative hypothesis and we keep the zero hypothesis and we come to the conclusion that the type of the school doesn't affect the assumption of the instructors about what the characteristics of an effective leader are. In future researchers it is suggested to be important focus to the sampling process. Preferably, the participants to be divided equally according to demographic characteristics. Also, the age limit should be as a significant factor for a person's participation in the research as a requirement. All in all, a separate sampling should take place to every school according the region (agricultural, urban).
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Educational leadership
Εκπαιδευτική Ηγεσία
School principals--Greece
Διευθυντές σχολείων-- Ελλάδα
Primary education teachers--Greece--Attitudes
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης--Ελλάδα-- Στάσεις
Keywords: διευθυντής;principal;ηγέτης;leader;διοίκηση και ηγεσία;management and leadership;αντιλήψεις εκπαιδευτικών;teachers' perceptions
Description: Μεταπτυχιακή εργασία- Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 11159)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14903
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROIDOS.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14903
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.