Ο διευθυντής σε ρόλο ηγέτη, διερεύνηση των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικής ηγεσίας μέσα από τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Master thesis)

Ρόιδος, Χρήστος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΡόιδος, Χρήστοςel
dc.date.accessioned2022-07-02T20:16:25Z-
dc.date.available2022-07-02T20:16:25Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14903-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία- Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 11159)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectδιευθυντήςel
dc.subjectprincipalen
dc.subjectηγέτηςel
dc.subjectleaderen
dc.subjectδιοίκηση και ηγεσίαel
dc.subjectmanagement and leadershipen
dc.subjectαντιλήψεις εκπαιδευτικώνel
dc.subjectteachers' perceptionsen
dc.titleΟ διευθυντής σε ρόλο ηγέτη, διερεύνηση των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικής ηγεσίας μέσα από τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσηςel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationEducational leadershipen
heal.classificationΕκπαιδευτική Ηγεσίαel
heal.classificationSchool principals--Greeceen
heal.classificationΔιευθυντές σχολείων-- Ελλάδαel
heal.classificationPrimary education teachers--Greece--Attitudesen
heal.classificationΕκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης--Ελλάδα-- Στάσεις-
heal.identifier.secondary11159-
heal.languageen-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.publicationDate2019-06-22-
heal.bibliographicCitationΡόιδος, Χ. (2019). Ο διευθυντής σε ρόλο ηγέτη, διερεύνηση των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικής ηγεσίας μέσα από τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Μεταπτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδοςel
heal.abstractΣκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει σε βάθος τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας αποτελεσματικός διευθυντής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά τη μεθοδολογία για την συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε στοχευμένη δειγματοληψία σε συγκεκριμένο πληθυσμό. Οι συμμετέχοντες που πήραν μέρος στην έρευνα μας ήταν στο σύνολο 100, 53 άνδρες και 47 γυναίκες. Όλοι ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το φύλο επηρεάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Η έρευνα εξετάζει την επίδραση του τύπου του σχολείου στα χαρακτηριστικά του διευθυντή/ηγέτη. Σε μελλοντική έρευνα προτείνεται να υπάρξει σημαντική εστίαση στη διαδικασία δειγματοληψίας. Κατά προτίμηση, οι συμμετέχοντες να χωρίζονται ίσα με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Επίσης, το όριο ηλικίας πρέπει να υπάρχει ως πολύ σημαντικός παράγοντας για την συμμετοχή ενός ατόμου στην έρευνα, ως προϋπόθεση. Τέλος, πρέπει να γίνει ξεχωριστή δειγματοληψία για κάθε σχολείο, με βάση την περιοχή (αγροτική, αστική).el
heal.abstractThe aim of this research is to deeply investigate the instructor's beliefs about which characteristics they believe an effective leader in primary education showed his role as a leader-principal. As for the methology of the collection of the sample it was conducted focused sample collection to specific sample. Participants who took part to our research were in total 100 (a hundred),53 (fifty-three) men and 47 (forty-seven) women. All of them were instructors of secondary education. The results of the research indicated that the sex can be a factor that affects the participants' beliefs. As far as the researching assumptions under investigation the first investigative assumption investigates the fact that if the type of the school affects the assumption of the participants for what characteristics an effective leader should have. It was noticed that the average according to the type of school of the instructors the score belief - assumption aren't different with statistic importance so we reject alternative hypothesis and we keep the zero hypothesis and we come to the conclusion that the type of the school doesn't affect the assumption of the instructors about what the characteristics of an effective leader are. In future researchers it is suggested to be important focus to the sampling process. Preferably, the participants to be divided equally according to demographic characteristics. Also, the age limit should be as a significant factor for a person's participation in the research as a requirement. All in all, a separate sampling should take place to every school according the region (agricultural, urban).en
heal.advisorNameΙωαννίδου, Ειρήνηel
heal.committeeMemberNameΙωαννίδου, Ειρήνηel
heal.academicPublisherΣχολή Οικονομίας και Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages82-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROIDOS.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14903
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.