Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτών ενήλικων Θεσσαλίας σχετικά με την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και του εκπαιδευτικού τους έργου (Bachelor thesis)

Κωστούλα, Μέλω


Vocational education and adult education as an integral part of the education system enhance competences and allow graduates to respond to the new growing challenges in the labour market of a society characterized by continuous socio-economic and technological developments. Over the past decade, quality assurance in adult education is at the heart of European education policy and actions to evaluate teacher education and training are being promoted. In the context of the discussion on educational evaluation, there was a need to explore the views of adult educators on the evaluation of their competence and their educational work in view of the actions to restructure Greek education in accordance with OECD guidelines. Respondents reported that their self-evaluation as well as their evaluation by their learners should be taken into account in both processes of evaluating their educational work and their competence aw educators. The results of the research lead to the conclusion that effective evaluation of adult educators requires that its pedagogical role is understood, that it includes reliable, meritocratic and meaningful procedures with clearly defined criteria, objects and purposes and that it is implemented by professionals appropriately trained in educational policy issues. The research results in relation to the trainers' attitudes about the evaluation purpose and process can contribute to the development of an effective evaluation system for adult educators.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Subject classification: Εκπαίδευση ενηλίκων
Adult education
Εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων--Ελλάδα--Θεσσαλία--Απόψεις
Adult education teachers--Greece--Thessaly--Attitudes
Educational evaluation
Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Keywords: εκπαίδευση ενηλίκων;adult education;αξιολόγηση;evaluation;εκπαιδευτική επάρκεια;educational competence;εκπαιδευτικό έργο;educational work
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, 2019 (α/α 11142)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14664
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Εκπαίδευση ενηλίκων
Adult education
Εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων--Ελλάδα--Θεσσαλία--Απόψεις
Adult education teachers--Greece--Thessaly--Attitudes
Educational evaluation
Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Submission Date: 2022-06-05T15:42:02Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Publication date: 2019-05-11
Bibliographic citation: Κωστούλα, Μ. (2019). Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων Θεσσαλίας σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου.(Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Abstract: Η επαγγελματική εκπαίδευση και η εκπαίδευση ενηλίκων ως αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος ενισχύουν τις ικανότητες και επιτρέπουν στους αποφοίτους να ανταποκριθούν στις νέες αυξανόμενες προκλήσεις που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας μιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από συνεχείς κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και προωθούνται δράσεις αξιολόγησης της εκπαιδευτικής επάρκειας και του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτών. Στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση δημιουργήθηκε η ανάγκη να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και του εκπαιδευτικού τους έργου εν όψει των ενεργειών για την αναδιάρθρωση της ελληνικής εκπαίδευσης, κατά τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ. Στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίων συμμετείχαν εκπαιδευτές ενηλίκων της περιφέρειας Θεσσαλίας διαφόρων ειδικοτήτων οι απαντήσεις των οποίων έδειξαν μια θετική στάση για την αξιολόγησή τους, ιδιαίτερα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτκού τους έργου, αναδεικνύοντας βασικό κριτήριο αξιολόγησής του το επίπεδο των γνώσεων του διδακτικού αντικειμένου του εκπαιδευτή και ότι αυτή θα πρέπει να συνδέται κυρίως με κάποια μορφή ηθικής επιβράβευσης. Οι ερωτώμενοι έδειξαν ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου αλλά και της εκπαιδευτικής τους επάρκειας η αυτοαξιολόγησή τους όπως και η αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευομένους τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η αξιολόγηση του εκπαιδευτή ενηλίκων, θα πρέπει να γίνει κατανοητός ο παιδαγωγικός της ρόλος και να χαρακτηρίζεται από αξιόπιστες, αξιοκρατικές και ουσιαστικές διαδικασίες, με σαφή προσδιορισμένα κριτήρια, αντικείμενα και σκοπούς και να εφαρμοστεί από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα ερευνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτών σχετικά με τον σκοπό και τη διαδικασία αξιολόγησής τους μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτών ενηλίκων.
Vocational education and adult education as an integral part of the education system enhance competences and allow graduates to respond to the new growing challenges in the labour market of a society characterized by continuous socio-economic and technological developments. Over the past decade, quality assurance in adult education is at the heart of European education policy and actions to evaluate teacher education and training are being promoted. In the context of the discussion on educational evaluation, there was a need to explore the views of adult educators on the evaluation of their competence and their educational work in view of the actions to restructure Greek education in accordance with OECD guidelines. Respondents reported that their self-evaluation as well as their evaluation by their learners should be taken into account in both processes of evaluating their educational work and their competence aw educators. The results of the research lead to the conclusion that effective evaluation of adult educators requires that its pedagogical role is understood, that it includes reliable, meritocratic and meaningful procedures with clearly defined criteria, objects and purposes and that it is implemented by professionals appropriately trained in educational policy issues. The research results in relation to the trainers' attitudes about the evaluation purpose and process can contribute to the development of an effective evaluation system for adult educators.
Advisor name: Νίκα, Μαρία
Examining committee: Νίκα, Μαρία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Publishing institution: ihu
Number of pages: 138
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOSTOULA.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14664
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.