Σχολικός εκφοβισμός, ένα φαινόμενο με κοινωνικές διαστάσεις: απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης του νομού Χίου (Master thesis)

Κυριακού, Ζαχαρούλα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚυριακού, Ζαχαρούλαel
dc.date.accessioned2022-05-16T12:10:51Z-
dc.date.available2022-05-16T12:10:51Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14502-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία - ΣΔΟ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 10924)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΣχολικός εκφοβισμόςel
dc.subjectΘυματοποίησηel
dc.subjectΕκπαιδευτικοίel
dc.subjectΑντιλήψειςel
dc.subjectΘύμαel
dc.subjectΘύτηςel
dc.subjectΠρόληψηel
dc.titleΣχολικός εκφοβισμός, ένα φαινόμενο με κοινωνικές διαστάσεις: απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης του νομού Χίουel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary10924-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣΔΟ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.publicationDate2019-03-31-
heal.bibliographicCitationΚυριακού, Ζ. (2019) Σχολικός εκφοβισμός, ένα φαινόμενο με κοινωνικές διαστάσεις : απόψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης του νομού Χίου (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκηςel
heal.abstractΟ σχολικός εκφοβισμός έχει εξεταστεί συστηματικά κατά τη διάρκεια των ετών, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή σχέση του με την ανθρώπινη φύση. Αποτελεί διαχρονικό πολυπρισματικό και πολυπαραγοντικό κοινωνικό πρόβλημα όπου μπορεί να επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη ενός παιδιού. Με την παρούσα έρευνα που διεξήγαμε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χίου, θελήσαμε να διερευνήσουμε τις στάσεις και τις απόψεις τους για το κοινωνικό φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Η έρευνα αποτελείται από έξι κεφάλαια με το πρώτο να εστιάζει αρχικά σε βιβλιογραφική επισκόπηση. Γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστεί το φαινόμενο και να αποσαφηνιστεί εννοιολογικά ο όρος του σχολικού εκφοβισμού, η διαδικασία, οι μορφές και οι χώροι εκδήλωσής του. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζεται το φαινόμενο συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά του, αλλά και ειδικότερα του δράστη, του θύματος και του παρατηρητή. Αναπτύσσονται οι συνέπειές του, οι στάσεις των εκπαιδευτικών καθώς και οι στρατηγικές παρέμβασης για την αντιμετώπισή του. Παρατίθεται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στον σχολικό εκφοβισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερευνητική μεθοδολογία , οι ερευνητικοί στόχοι και τα ερωτήματα αποτελούν τη δομή του τρίτου κεφαλαίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την περιγραφική στατιστική και στο πέμπτο ακολουθεί η επαγωγική στατιστική ανάλυση. Στο τελευταίο και αριθμητικά έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η παρουσίαση και συζήτηση των συμπερασμάτων και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί στο νομό Χίου έχουν κατανοήσει πλήρως την έννοια του σχολικού εκφοβισμού, τον ρόλο και την ευθύνη τους για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του στον χώρο του σχολείου. Επιπλέον θεωρούν πως η ετοιμότητά τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου είναι αναγκαίο να ενισχυθεί με την παροχή επιμόρφωσης από εξειδικευμένους επιστήμονες. Τέλος ενισχύουν το ρόλο του διευθυντή στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού εφόσον κρίνουνel
heal.abstractBullying has been systematically researched over the past years, as far as its strong relation to human nature is concerned. It is a timeless, versatile and multifactorial social problem which can deeply affect the normal development and progress of a child. The current survey was conducted on primary school teachers in the prefecture of Chios, with the aim to explore their attitudes and views on an incident of bullying. The research consists of six chapters, the first of which focuses on a bibliographic overview. An attempt is made to approach the phenomenon, to clarify the term “bullying”, the process, the forms it takes and where it occurs. In the second chapter the phenomenon is specifically approached in primary education with reference to its general characteristics and the features of the perpetrator, the victim and the observer. Effects of the phenomenon, teachers' attitudes and intervention strategies to address it, are deployed as well. The legislative framework on bullying in both Greece and the European Union is also cited. Research methodology and objectives as well as queries form the third chapter. The fourth chapter attempts to analyze and present the results of the survey through descriptive statistics and in the fifth an inductive statistical analysis follows. In the final and sixth chapter the presentation of the conclusions of the theoretical and empirical part and proposals for further research are included. It was concluded that teachers in the prefecture of Chios have fully consolidated the concept of school bullying and their role and responsibility to address it effectively at school. In addition, they feel that their alertness to deal with the phenomenon needs to be enhanced through training by specialized scientists. Finally, they reinforce the role of the headmaster when dealing with an incident if they consider their intervention important.en
heal.advisorNameΚώστογλου, Βασίλειοςel
heal.committeeMemberNameΚώστογλου, Βασίλειοςel
heal.academicPublisherΣΔΟ/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages115 σελ.-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14502
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.