Μελέτη απομάκρυνσης μπλε μεθυλενίου από υδατικά διαλύματα με χημικά τροποποιημένη αλόη (Bachelor thesis)

Γρηγοριάδου, Κωνσταντίνα/ Κεντρωτά, Ευφροσύνη


The degradation of water resources due to the waste disposal from industries, is one of the greatest concerns. The discharge of colored wastewater from these industries into natural streams has caused many significant problems. Dyes usually have a synthetic origin and complex aromatic molecular structures which make them more stable and more difficult to biodegrade. Research has been performed many investigations to find effective and low-cost methods for retention of dyes. In the present study, plant tissues of Aloe Vera left after taking the useful components were used for the removal of methylene blue (MB) from its aqueous solutions as a model compound. This byproduct was selected due to its abudance and the low cost. It was treated with acid and base in order to find the best treatment which gives the better sorption properties. Batch experiments were performed to construct the sorption isotherms. The experimental data were modeled by the Langmuir and Freundlich equations. The correlation coefficient, R 2 , was calculated to assess the quality of the fit. The effect of parameters such as the initial pH value and the concentration of the solutions, the presence of competitive compounds and the amount of the adsorbent were studied. Kinetic analysis was performed. The quantitative determination of MB was performed photometrically by its absorption at 620 nm.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Μπλε του μεθυλενίου
Methylene blue
Διάλυμα (Χημεία)
Solution (Chemistry)
Χρωστικές
Pigments
Αλόη βέρα -- Επεξεργασία
Aloe vera -- Processing
Keywords: Αλόη βέρα;Χρωστικές;Μπλε μεθυλένιο;Υδατικά διαλύματα;Επεξεργασία;Μελέτη;Aloe vera;Pigments;Methylene blue;Processing;Study;Aqueous solutions
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής - Τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων , 2016 α.α 7463
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14448
Table of contents: Περίληψη.......................................................................................................................5 Abstract.........................................................................................................................6 1.Εισαγωγή.....................................................................................................................7 2. ΓΕΝΙΚΑ..................................................................................................................8 2.1 ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ........................................................................................................8 2.2 Επιπτώσεις διάθεσης χρωστικών ουσιών στο περιβάλλον...................................12 2.3 Το κυανό του μεθυλενίου......................................................................................12 2.3.1 Εφαρμογές του μπλε του μεθυλενίου.................................................................13 2.3.2 Επιπτώσεις- Παρενέργειες.................................................................................14 2.3.4 Μέθοδοι απομάκρυνσης των χρωστικών ουσιών από υγρά απόβλητα ..........14 2.3.4.1. Βιολογικές μέθοδοι........................................................................................15 2.3.4.2. Φυσικοχημικές μέθοδοι..................................................................................16 2.3.4.3. Τεχνική της προσρόφησης.............................................................................17 3. Βασικές αρχές της ρόφησης...................................................................................18 3.1 Βιορρόφηση.........................................................................................................19 3.2 Κινητική ..............................................................................................................20 3.3 Ισόθερμες προσρόφησης......................................................................................21 4. Προσροφητικά υλικά..............................................................................................24 5. Aloe Vera................................................................................................................25 5.1 Ιστορική αναδρομή...............................................................................................25 5.2 Βοτανολογική ταξινόμηση (χαρακτηριστικά)…...................................................26 5.3 Ενεργά συστατικά και ιδιότητες τους..................................................................28 5.4 Θεραπευτικές ιδιότητες …...................................................................................29 6. Πειραματικό μέρος.................................................................................................31 4 6.1 Προετοιμασία προσροφητικών υλικών................................................................32 6.2 Παρασκευή διαλυμάτων.......................................................................................33 6.3 Προσδιορισμός της τιμής του ζ-δυναμικού........................................................ 33 6.4 Φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού (UV-vis spectrophotometry)……..…34 6.5 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM)…………………………………....36 6.6 Μελέτη της ισορροπίας - Ισόθερμες προσρόφησης.............................................36 6.7 Έλεγχος επίδρασης ουσιών που δρουν ανταγωνιστικά........................................37 6.8 Επίδραση της ποσότητας του προσροφητικού υλικού.........................................38 6.9 Επίδραση θερμοκρασίας......................................................................................38 6.10 Κινητική μελέτη..................................................................................................38 7. Αποτελέσματα και συζήτηση 7.1 Χαρακτηρισμός των υλικών................................................................................40 7.2 Ισορροπία της προσρόφησης - Ισόθερμες Προσρόφησης..................................41 7.3 Επίδραση της τιμής pH στην προσρόφηση.........................................................44 7.4 Επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης των διαλυμάτων.......................................46 7.5 Επίδραση της ποσότητας του προσροφητικού υλικού.........................................47 7.6 Επίδραση ουσιών που δρουν ανταγωνιστικά........................................................48 7.7 Επίδραση της θερμοκρασίας.................................................................................50 7.8 Επίδραση του χρόνου επαφής...............................................................................50 7.9 Μορφολογική μελέτη με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM)………….52 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...............................................................................................53 9. Βιβλιογραφικές αναφορές…………………………………………………………55
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grigoriadou_kentrota_ptixiaki.pdfΓρηγοριάδου_Κεντρωτά_πτυχιακή2.22 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14448
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.