Βαθμονόμηση ανιχνευτή γ-Φασματοσκοπίας HPGe, για διάφορες γεωμετρίες δειγμάτων με τεχνικές Monte Carlo. (Bachelor thesis)

Καμούτσης, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Μηχανικών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Subject classification: Φασματομετρική Ανάλυση
Spectroscopy
Μέθοδος Monte Carlo
Spectroscopy analysis
Monte Carlo method
Φασματοσκοπία
Keywords: Φασματοσκοπία;γ-Φασματοσκοπία;HPGe;Monte carlo method;Μέθοδος Μόντε Κάρλο
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Μηχανικών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2016 α.α 7492
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14255
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Φασματομετρική Ανάλυση
Spectroscopy
Μέθοδος Monte Carlo
Spectroscopy analysis
Monte Carlo method
Φασματοσκοπία
Submission Date: 2022-04-10T12:21:07Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Μηχανικών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Publication date: 2016-02-26
Bibliographic citation: Καμούτσης, Κ. (2016). Βαθμονόμηση ανιχνευτή γ-Φασματοσκοπίας HPGe για διάφορες γεωμετρίες δειγμάτων με τεχνικές Monte Carlo. Θεσσαλονίκη: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Advisor name: Ξανθός , Στυλιανός
Examining committee: Ξανθός, Στυλιανός
Publishing department/division: Σχολή Μηχανικών / Τμήμα Μηχανικών αυτοματισμού
Publishing institution: ihu
Number of pages: 87
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamoutsis_Kostas.pdfΚαμούτσης Κωνσταντίνος Πτυχιακή εργασία 2.89 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14255
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.