Χαρακτηρισμός υδροκολλοειδών από σπόρους κυδωνιών (Bachelor thesis)

Ασλανίδου, Αλεξάνδρα


To κυδώνι είναι καρπός φυλλοβόλου δέντρου με χρήση του ιατρική, φαρμακευτική και στο χώρο των τροφίμων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της δομής των οργανικών ενώσεων (πρωτεΐνες και πολυσακχαρίτες) του εκχυλίσματος με τη χρήση της Φασματοσκοπίας Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier (FT-IR), η μακροσκοπική και μικροσκοπική μελέτη της συνεισφοράς των εκχυλισμάτων κυδωνόσπορου στη σταθερότητα των γαλακτωμάτων λαδιού σε νερό και τέλος η μελέτη της γαλακτωματοποιητικής ικανότητας εκχυλισμάτων κυδωνόσπορου, άνω (pH 7) και κάτω (pH 3) του ισοηλεκτρικού σημείου των πρωτεϊνών. Από τα πειράματα προέκυψε πως το ΕΚ 4, το ΕΚ 6 και το ΕΚ 10 αποτελούνται από πρωτεΐνες και πολυσακχαρίτες, ενώ το ΕΚ 8 μόνο από πολυσακχαρίτες και έτσι το ΕΚ 8 κρίνεται ακατάλληλο για τη χρήση του ως γαλακτωματοποιητή. Η χρήση των εκχυλισμάτων ΕΚ 4 και ΕΚ 6 συμβάλλει στη σταθεροποίησή, ενώ η παρασκευή γαλακτωμάτων πάνω και κάτω από το ισοηλεκτρικό σημείο των πρωτεϊνών παρουσίασε πολύ έντονες διαφορές.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Hydrocolloids
Υδροκολλοειδή
Infrared spectra
Φάσματα υπερύθρων
Quince -- Seeds
Κυδώνι -- Σπόροι
Keywords: Υδροκολλοειδή;Κυδώνι;Σπόροι κυδωνιού;Hydrocolloids;Quince;Quince seeds
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2017 α.α. 8867
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14153
Table of contents: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. Χημική Σύσταση Καρπού 1 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. Γαλακτώματα 4 Γαλακτωματοποίηση 4 Σταθεροποίηση Γαλακτωμάτων 5 Μηχανισμοί Αποσταθεροποίησης 6 Βαρυτικός Διαχωρισμός (Gravitational Separation) 7 Κροκίδωση-Συσσωμάτωση (Flocculation) 7 Συγχώνευση (Coalescence) 8 Αντιστροφή Φάσεων (Phase Inversion) 8 Ωρίμανση κατά Ostwald (Ostwald Ripening). 8 3. ΣΚΟΠΟΣ 9 4. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 10 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. Υλικά. 10 Εργαστηριακός Εξοπλισμός 10 Παρασκευή Διαλυμάτων και Δειγμάτων 10 Παρασκευή Ρυθμιστικού Δ/τος Tris (Buffer pH 7) 10 Παρασκευή Ρυθμιστικού Δ/τος Κιτρικού Οξέος (Buffer pH 3) 10 Παρασκευή Δειγμάτων προς Έλεγχο Σταθεροποιητικής Ικανότητας Εκχυλισμάτων 10 Παρασκευή Δειγμάτων προς Έλεγχο Γαλακτωματοποιητικής Ικανότητας Εκχυλισμάτων 11 Παρασκευή Γαλακτωμάτων Εκχυλίσματος ΕΚ 10 11 Μέθοδοι 11 Φασματοσκοπία Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier (FT-IR) 11 Οπτική Μικροσκοπία 12 Οπτικός διαχωρισμός φάσεων, Αποκορύφωση 13 Προσδιορισμός Μεγέθους Σωματιδίων 14 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 16 5.1. Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FT-IR) 16 5.2. Μελέτη Σταθεροποιητικής Ικανότητας Εκχυλισμάτων 20 5.3. Μελέτη Γαλακτωματοποιητικής Ικανότητας Εκχυλισμάτων 23 5.4. Γαλακτωματοποητική Ικανότητα Εκχυλίσματος 10 27 [III] 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 29 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 30
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdfΑσλανίδου, Πτυχιακή 809.85 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14153
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.