Επίδραση φυσικών παραγόντων στη προσρόφηση χρωστικής του μπλε μεθυλενίου σε ενεργό άνθρακα (Bachelor thesis)

Καμπούρη, Κριστέλα-Χριστίνα/ Ρίζου, Μαρία-Ελένη


Σε πολλές εφαρμογές όπως βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανίες χημικών διεργασιών και επεξεργασία νερού και αποβλήτων κυρίως γίνεται χρήση ενεργών ανθράκων που δρουν ως προσροφητικά μέσα με κύριο στόχο τη προσρόφηση ουσιών ανεπιθύμητων για τη παρούσα χρήση του προϊόντος. Η προσρόφηση αποτελεί επιφανειακό φαινόμενο κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η συγκέντρωση μιας ουσίας στην επιφάνεια μεταξύ δυο φάσεων. Το προσροφητικό μέσο όπου συμβαίνει η προσρόφηση και τη προσροφημένη ουσία η οποία προσροφάται από αυτό. Ο κύριος λόγος χρήσης αυτής της επεξεργασίας είναι η μείωση τοξικότητας του ανθρώπου από ανεπιθύμητες ύλες, αποχλωρίωση νερού, απομάκρυνση ρύπων, επεξεργασία αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση νερού και για απομάκρυνση οργανικών ενώσεων. Μια χρωστική η οποία μπορεί να δείξει τη ποσότητα προσρόφησης και χρησιμοποιείται ως προσροφημένη ουσία είναι η χρωστική του μπλε μεθυλενίου η οποία μπορεί να δείξει κατά πόσο ο κάθε ενεργός άνθρακας μπορεί να προσροφήσει μια ουσία. Τέλος, γίνονται μετρήσεις και καμπύλες για να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός προσρόφησης σε σύγκριση και συνδυασμό διαφορετικών θερμοκρασιών και pH .Χρησιμοποιήθηκαν στη πειραματική διαδικασία μας θερμοκρασίες 20, 22,9 , 30, 37,1 και 38 βαθμών κελσίου σε συνδυασμό με 5, 5,6 ,7, 8,4 και 9 pH .
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Μπλε του μεθυλενίου
Methylene blue
Adsorption
Προσρόφηση
Carbon, Activated--Absorption and adsorption
Άνθρακας, Ενεργός--Απορρόφηση και προσρόφηση
Pigments
Χρωστικές
Keywords: Προσρόφηση;Χρωστική του μπλε μεθυλενίου;Ενεργός άνθρακας;Adsorption;Methylene blue pigment;Activated carbon
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2017 α.α. 8897
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14144
Table of contents: 1.Εισαγωγή…………………………………………………………………………...…1 2.Βιβλιογραφική Ανασκόπηση………………………………………………………2 2.1.Προσρόφηση………………………………………………………………………. 2 2.1.1.Γενικά……………………………………………………………………..............2 2.1.2.Είδη Προσρόφησης………………………………………………………………4 2.1.3.Πορώδης Δομή…………………………………………………………………....5 2.1.4.Παράγοντες που επιδρούν στη προσρόφηση…………………………………6 2.1.5.Ισόθερμες Προσρόφησης………………………………………………………..7 2.1.6.Κινητικά Μοντέλα της Προσρόφησης…………………………………………..11 2.2.Ενεργός Άνθρακας…………………………………………………………………...12 2.2.1.Γενικά………………………………………………………………………………15 2.2.2.Παρασκευή Ενεργού Άνθρακα…………………………………………………..16 2.2.3.Αναγέννηση Ενεργού Άνθρακα………………………………………………….17 2.2.4.Εφαρμογές Ενεργού Άνθρακα…………………………………………………...22 2.3.Χρωστικές……………………………………………………………………………..23 2.3.1. Γενικά……………………………………………………………………………..23 2.3.2. Κυανό Μεθυλενίου………………………………………………………………23 2.3.3.Απομάκρυνση Χρωστικής………………………………………………………23 3. Σκοπός Της Πτυχιακής……………………………………………………………..26 4.Πειραματικό Μέρος…………………………………………………………………….26 4.1.Υλικά…………………………………………………………………………………...26 4.2.Σκεύη και Συσκευές…………………………………………………………………27 4.3.Πειραματική Διαδικασία ……………………………………………………………..28 4.3.1.Μέθοδος προσρόφησης χρωστικής…………………………………………….28 4.3.2.Φασματοφωτομερική ανάλυση………………………………………………….29 4.3.3.Πρότυπη καμπύλη αναφοράς…………………………………………………...30 4.3.4.Κατεργασία Δειγμάτων……………………………………………………..……31 5.Μετρήσεις – Αποτελέσματα…………………………………………………………..31 5.1. Επίδραση θερμοκρασίας στη προσροφητική ικανότητα του ενεργού άνθρακα…………………………………………………………………………………….32 5.2.Επίδραση του pH στη προσροφητική ικανότητα του ενεργού άνθρακα………………………………………..…………………………………………..36 5.3.Επίδραση του pH στην απόδοση της προσρόφησης………………………………..…………………………………………....39 5.4. Επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοση της προσρόφησης………………………………………………..……………………………40 5.5 Επίδραση της θερμοκρασίας στην απομάκρυνση χρωστικής…………………..41 5.6 Επίδραση του pH στην απομάκρυνση χρωστικής……………………………….43 6. Αποτελέσματα –Συμπεράσματα ………………………………………………….45 7.Θέματα για συζήτηση………………………………………………………………..46 8. Βιβλιογραφία …………………………………………………………………………47
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΡΙΖΟΥ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ.pdfΚαμπούρη/ Ρίζου, Πτυχιακή 508.98 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14144
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.