Διατροφική αξιολόγηση των Υπερηλίκων των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Θεσσαλονίκης και Νεάπολης (Bachelor thesis)

Τσιτσιμοίρη, Μαρία


Subjects/Methods: A total of 114 elderly took part in the survey (51 men and 63 women), aged 60-93. The measurements took place in Centers for the protection of the elderly of the Municipality of Thessaloniki from March 2016 to April 2016. A questionnaire was prepared for the needs of the work, with the help of which the dietary intake of elderly people was investigated and its relationship with the Mediterranean diet and the evaluation of the appetite. The questionnaires included, in addition to anthropometric measurements and the medical history of the elderly, nutrition assessment tools such as PREDIMED and CNAQ. The results of the questions answered by the participants are analyzed below. Results: After the statistical analysis of the data, it was found that the mean sample BMI was 29 kg / m2 . Specifically, 26.3% had normal weight, whereas 37.7% were overweight and 36% were obese. Adherence to the Mediterranean diet was barely lower in obese individuals. The median of the PREDIMED of the sample was 7(5-8). Conclusions: The results indicate that there is a significant percentage of excess weight in the sample tested. However, adhering to the Mediterranean diet was reduced in obesity, which probably explains the beneficial effects of this type of diet. We conclude that, informative intervention for the education of the elderly in nutrition is considered necessary.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας
Subject classification: Older people--Nutrition--Greece--Thessaloniki
Ηλικιωμένοι -- Διατροφή--Ελλάδα--Θεσσαλονιίκη
Nutrition--Evaluation
Διατροφή -- Αξιολόγηση
Food habbits
Διατροφικές συνήθειες
Body mass index
Δείκτης μάζας σώματος
Keywords: Ηλικιωμένοι;Υπερήλικες;Διατροφικές συνήθειες;Δείκτης Μάζας Σώματος;Παχυσαρκία;Μεσογειακή Διατροφή;Όρεξη;Elderly;Diet;Eating habits;Body Mass Index;Obesity;Mediterranean Diet;Appetite
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας, 2017 α.α. 8831
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14134
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨH........................................................................................................................................... 4 ABSTRACT ............................................................................................................................................ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................................... 6 2. ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ................................................................................................................. 7 3. ΜΕΘΟΔΟΣ...................................................................................................................................... 16 3.1 Δείγμα μελέτης............................................................................................................................ 16 3.2 Κοινωνικά χαρακτηριστικά.......................................................................................................... 17 3.3 Ανθρωπομετρικές μεταβλητές και άλλες μετρήσεις .................................................................. 18 3.4 Διατροφική αξιολόγηση .............................................................................................................. 18 3.4.1 PREDIMED (Prevencion con Dieta Mediterranea) ................................................................... 19 3.4.2 CNAQ (Council of Nutrition Appetite Questionnaire) .............................................................. 19 3.5 Στατιστική Ανάλυση .................................................................................................................... 20 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ............................................................................................................................ 23 4.1 Περιγραφή του δείγματος........................................................................................................... 23 4.2 Σχέση μεταξύ του ΔΜΣ και του δείκτη PREDIMED ..................................................................... 27 4.3 Σχέση μεταξύ της Περιμέτρου Μέσης (ΠΜ) και του δείκτη PREDIMED..................................... 29 4.4 Διαφορά στα σκορ PREDIMED μεταξύ των ομάδων από το ερωτηματολόγιο CNAQ. ............... 31 4.5 Σχέση μεταξύ του δείκτη PREDIMED και του δείκτη CNAQ........................................................ 31 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ...................................................................................................................................... 35 5.1 Κύρια ευρήματα .......................................................................................................................... 35 5.2 Περιορισμοί της έρευνας ............................................................................................................ 44 5.3 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες............................................................................................ 45 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................................... 47 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................... 48
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΣΙΤΣΙΜΟΙΡΗ.pdfΤσιτσιμοίρη, Πτυχιακή969.17 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14134
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.