Καταγραφή θρεπτικών στοιχείων από κτήματα στη Μέση - Βέροιας που καλλιεργούνται με οπωροφόρα (Bachelor thesis)

Γιαννοπούλου, Βασιλική


Για την καταγραφή και μελέτη των θρεπτικών στοιχείων των 17 διαφορετικών κτημάτων στη Μέση- Βεροίας τα οποία καλλιεργούνται με οπωροφόρα (ροδακινιές, ακτινιδιές και αμπελώνας), λήφθηκαν 34 δείγματα βάθους 0-30cm και 30-60cm. Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο της εδαφολογίας του ΑΤΕΙΘ και στο εδαφολογικό Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ (προσδιορισμός του Βορίου) μας έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα: Ροδακινιές: ως επί των πλείστων είναι αργιλοπηλώδη, αλκαλικά με χαμηλή έως μέση περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Επίσης, η περιεκτικότητά τους σε CaCO₃ χαρακτηρίζεται από χαμηλή έως υψηλή και η αλατότητά τους είναι σε κανονικά επίπεδα. Από πλευράς περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία, τα εδάφη βρέθηκαν με επαρκήέως υπερεπαρκή ποσότητα Ν, ανεπαρκή έως πολύ υψηλά επίπεδα αφομοιώσιμου Ρ, ανεπαρκείς έως υπερεπαρκείς συγκεντρώσεις ανταλλάξιμου Κ και πολύ υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεως ανταλλάξιμου Mg²⁺ και Ca²⁺. Τέλος αλλά εξίσου σημαντικό, είναι οι συγκεντρώσεις των εδαφών στα ιχνοστοιχεία Fe, Cu, Zn, Mn και B. Μέτρια έως επαρκή εμφανίσθηκαν τα επίπεδα του Β. Σε άριστα επίπεδα βρέθηκε ο Fe και ο Cu, σε υπερεπαρκή ο Zn αλλά υπήρξαν διακυμάνσεις ως προς το ιχνοστοιχείο Μn που σε 5 κτήματα βρέθηκε να είναι ανεπαρκής. Ακτινιδιές: σε 2 από τα 3 κτήματα το έδαφος είναι ιλυοπηλώδες, ενώ στο 3ᵒ είναιαμμοπηλώδες επιφανειακά και πηλώδες στο υπέδαφος. Έχουν αλκαλική αντίδραση και χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Το CaCO₃ είναι μέσης περιεκτικότητας και δεν έχουν άλατα. Όσον αναφορά στα θρεπτικά στοιχεία παρουσιάζουν επάρκεια έως υπερεπάρκεια σε Ν. Ο αφομοιώσιμος Ρ χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής στο ένα από τα τρία κτήματα και ως υπερεπαρκής στα υπόλοιπα δύο. Τα επίπεδα του ανταλλάξιμου Κ βρέθηκαν επαρκή, ενώ των ανταλλάξιμων Mg²⁺ και Ca²⁺ σε υψηλά. Η περιεκτικότητά τους σε Β και Fe είναι σε επαρκή επίπεδα, o Cu και ο Zn σε υπερεπαρκή, ενώ το Mn το συναντάμε σε μεγάλη έλλειψη και στα τρία κτήματα. Αμπέλι: το έδαφος του αμπελώνα έχει πηλώδες επιφανειακό έδαφος, ενώ το υπέδαφος χαρακτηρίζεται ως ιλυοπηλώδες, έχει αλκαλικό pH, χαμηλή περικτικότητα σε οργανική ουσία, μέση περιεκτικότητα σε CaCO₃ και δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα αλατότητας. Το Ν εμφανίζεται πολύ υψηλό, ο αφομοιώσιμος Ρ είναι επαρκής, οι συγκεντρώσεις των ανταλλάξιμων Κ, Ca²⁺ και Mg²⁺ βρίσκονται σε υπερεπαρκή επίπεδα. Όσον αναφορά στην περιεκτικότητά του εδάφους στα ιχνοστοιχεία Β, Fe, Cu και Zn βρίσκονται σε επαρκή έως υπερεπαρκή επίπεδα, σε αντίθεση το Mn βρίσκεται σε μεγάλη έλλειψη στο έδαφος. Όσον αναφορά τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στα κτήματα είναι: Ακτινιδιές: Τσεχελίδη Ροδακινιές: Andros (βιομηχανικά), Bing Ban (επιτραπέζια), Bing Top (επιτραπέζια),Royal Time (επιτραπέζια), Royal Gem (επιτραπέζια), Royal Gloria (επιτραπέζια), Early Bomba (επιτραπέζια), Flavor Top, Spring Belle (επιτραπέζια), κατερίνα(βιομηχανικά), Bordeaux (επιτραπέζια). Αμπέλι: Παμίδι
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Plant nutrients -- Greece -- Veroia
Θρεπτικά συστατικά φυτών -- Ελλάδα Βέροια
Soil microbiology -- Greece -- Veroia
Μικροβιολογία εδάφους -- Ελλάδα -- Βέροια
Fruit trees--Greece--Veroia
Οπωροφόρα--Ελλάδα--Βέροια
Keywords: Θρεπτικά στοιχεία;Οπωροφόρα;Αμπέλι;Ακτινιδιές;Ροδακινιές;Nutrients;Fruit trees;Vineyard;Kiwis;Peaches
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8988
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14020
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ..............................................................................................................................iv ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................. 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ................................................................................................................ 1 1.2. ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ.................................................................. 2 1.3. ΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.............................. 4 1.3.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ........................................................................................... 4 1.3.2. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ .............................................................................................. 5 1.4. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ......................................................................................... 6 1.4.1. ΚΛΑΔΕΜΑ- ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ......................................................................... 6 1.4.2. ΛΙΠΑΝΣΗ.................................................................................................................. 8 1.4.3. ΆΡΔΕΥΣΗ................................................................................................................ 10 1.5. ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ....................................................... 12 1.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ................................................................................................ 15 1.7. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ................................................................................................................... 16 1.8. ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ................................................................................................ 19 1.9. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................................................................................. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ......................................................................................... 22 2.1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΕΙΑ........................................................................................................ 22 ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ................................................ 24 2.2. ΜΥΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ................................................................................................... 34 2.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ................................................................... 38 2.4. ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PH – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ................................................................................................................... 42 2.5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ CaCO₃........................... 45 2.6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ(NO₃-N)............................................................................. 48 2.7. ΦΛΩΓΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΙΟΥ(K⁺)............................................... 50 2.8. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ(Ρ) ................................................................................ 53 2.9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ(Ca⁺²) ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ(Mg²⁺)......................................... 57 2.10. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ(Mg²⁺)......................................................................... 59 2.11. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Fe²⁺, Mn²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺ ......................................... 61 2.12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΡΙΟΥ(Β) ...................................................................................... 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................. 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.................................................................................................................. 66 iii ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................................................................. 82 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ........................................................................................................................... 90 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................................... 91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1......................................................................................................................... 92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2......................................................................................................................... 93
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pdfΓιαννοπούλου, Πτυχιακή 4.7 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14020
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.