Οι επιδράσεις της αζωτούχου λίπανσης στην καλλιέργεια της μπάμιας (Bachelor thesis)

Καρουσιώτης, Κωνσταντίνος


This diploma thesis aims at presenting the effects of nitrogen fertilization on the cultivation of okra. If we want to make it through that point that we can explain those effects, it is vital that we give a definition of this plant. In the first part of the present document, we will analyze the botanical and systematic characteristics, which are totally associated with the understanding of the effects on the plant. I will also hyper analyze all the parts, the growing and the species of okra, so as to get to the final results of this theoretical approach. Additionally, in the second part of the present document, we will explain the effects in combination with all the chemical elements, the ground and the climatic conditions; conditions that make the results changed. At the end, I will present a final conclusion and a personal view on this subject and I will also paste some relevant images, which illustrate different versions of the plant and its cultivation.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Subject classification: Μπάμια
Okra
Μπάμια -- Λιπάσματα
Okra -- Fertilizers
Nitrogen fertilizers
Αζωτούχα λιπάσματα
Keywords: Αζωτούχος λίπανση;Καλλιέργεια;Μπάμια;Nitrogen fertilization;Cultivation;Okra
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2017 α.α. 8979
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13992
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Μπάμια
Okra
Μπάμια -- Λιπάσματα
Okra -- Fertilizers
Nitrogen fertilizers
Αζωτούχα λιπάσματα
Submission Date: 2022-02-24T13:26:58Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publication date: 2017-10-12
Bibliographic citation: Καρουσιώτης Κωνσταντίνος, Οι επιδράσεις της αζωτούχου λίπανσης στην καλλιέργεια της μπάμιας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής /Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται με στόχο να παρουσιάσει τις επιδράσεις της αζωτούχου λίπανσης στην καλλιέργεια του φυτού της μπάμιας. Για να φτάσουμε όμως, στο σημείο να επεξηγούμε τις επιδράσεις αυτές, σκόπιμο κρίνεται μια σύντομη τοποθέτηση στον ορισμό του φυτού. Θα αναλυθούν ωστόσο, στο α ΄ μέρος της εργασίας, όλες οι πτυχές εκείνες που θα κάνουν πιο κατανοητές τις επιδράσεις στην καλλιέργεια του φυτού, όπως τα συστηματικά και βοτανικά χαρακτηριστικά του. Θα υπεισέρθω ακόμα, σε υπερανάλυση όλων των μερών του φυτού, της ανάπτυξης και των ειδών του, ώστε εύλογα να κατανοηθούν τα συμπεράσματα που θα εκπίπτουν από τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος αυτού. Όσον αφορά, τέλος, τις επιδράσεις της αζωτούχου λίπανσης του φυτού, θα επεξηγηθούν στο β ΄ μέρος, τα χημικά στοιχεία που προκαλούν τη λίπανση, αλλά σε συνδυασμό πάντοτε με το έδαφος και τις κλιματολογικές συνθήκες, συνθήκες που καθιστούν επηρρεάσιμα όλα τα αποτελέσματα. Εν τέλει, θα παρατεθεί το τελικό συμπέρασμα και μια προσωπική άποψη, για τη διεκπεραίωση της εργασίας, καθώς και εικονογραφικό υλικό.
This diploma thesis aims at presenting the effects of nitrogen fertilization on the cultivation of okra. If we want to make it through that point that we can explain those effects, it is vital that we give a definition of this plant. In the first part of the present document, we will analyze the botanical and systematic characteristics, which are totally associated with the understanding of the effects on the plant. I will also hyper analyze all the parts, the growing and the species of okra, so as to get to the final results of this theoretical approach. Additionally, in the second part of the present document, we will explain the effects in combination with all the chemical elements, the ground and the climatic conditions; conditions that make the results changed. At the end, I will present a final conclusion and a personal view on this subject and I will also paste some relevant images, which illustrate different versions of the plant and its cultivation.
Table of contents: 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ………………………………..….….ΣΕΛ.1 2. ΕΣΩΦΥΛΛΟ………………………………………ΣΕΛ.2 3. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ……………………………..….….ΣΕΛ.5 4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………..….…...ΣΕΛ.6 5. ΜΕΡΟΣ Α΄…………………………………...…….ΣΕΛ.7-21 5.1 ΓΕΝΙΚΑ………………………………………...ΣΕΛ.8 5.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ…………………………….......ΣΕΛ.8 5.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ…………………………..…....ΣΕΛ.9 5.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ………..….ΣΕΛ.9-10 5.5 ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ……………...….ΣΕΛ.10-12 5.6 ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ……………...…ΣΕΛ.13-21 5.6.1 ΤΟ ΦΥΤΟ………………………………...ΣΕΛ.13 5.6.2 ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ……………………..…...ΣΕΛ.13 5.6.3 ΤΑΦΥΛΛΑ…………………………….....ΣΕΛ.14 5.6.4 ΤΑ ΤΡΙΧΙΔΙΑ………………………….....ΣΕΛ.14 5.6.5 ΤΑ ΑΝΘΗ……………………………..….ΣΕΛ.14-15 5.6.6 Ο ΚΑΡΠΟΣ…………………………..…..ΣΕΛ.15-16 5.6.7 Ο ΣΠΟΡΟΣ…………………………….....ΣΕΛ.16-18 5.6.8 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΜΙΑΣ.ΣΕΛ.18-19 5.6.9 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΜΙΑΣ………….ΣΕΛ.20-21 6. ΜΕΡΟΣ Β΄…………………………………………..ΣΕΛ.22-48 6.1 ΤΟ ΚΛΙΜΑ……………………………………...ΣΕΛ.23 6.2 ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ……………………………………ΣΕΛ.23-24 6.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ……………………….ΣΕΛ.24 6.4 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ…………...ΣΕΛ.25- 6.4.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ…...ΣΕΛ.25 6.4.2 ΣΠΟΡΑ……………………………………..ΣΕΛ.25-26 6.4.3 ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ………………………….ΣΕΛ.26-27 6.4.4 ΑΡΔΕΥΣΗ…………………………………..ΣΕΛ.27-28 6.4.5 ΚΛΑΔΕΜΑ………………………………….ΣΕΛ.28 6.4.6 ΛΙΠΑΝΣΗ……………………………….…ΣΕΛ.28-39 5.4.6.1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ- ΧΗΜΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ………………………………….ΣΕΛ.29-39 5.4.6.2. ΒΙΟΛΙΠΑΝΣΗ…………………….ΣΕΛ.39 6.4.7 ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ……………..ΣΕΛ.40-41 6.4.8 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ…………………………...ΣΕΛ.42-43 6.4.9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ…………..ΣΕΛ.43-45 6.4.10 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ…………….ΣΕΛ.45-47 6.4.11 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΜΙΑΣ……….ΣΕΛ.47-48 7. ΜΕΡΟΣ Γ΄……………………………………………ΣΕΛ.49-50 ΜΕΡΟΣ Δ΄……………………………………………ΣΕΛ.51-58 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………….ΣΕΛ.59-60
Advisor name: Παλάτος, Γεώργιος
Examining committee: Παλάτος, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής /Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 60
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Καρουσιώτης Κωνσταντίνος.pdfΚαρουσιώτης, Πτυχιακή 1.11 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13992
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.