Διερεύνηση των δομών και στρατηγικών των επιχειρήσεων τροφίμων στον Νομό Άρτας (Bachelor thesis)

Κεφαλάς, Ιωάννης


Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την διερεύνηση των επιχειρηματικών στρατηγικών και δομικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων τροφίμων στην περιφέρεια Άρτας. Για την πλήρη κάλυψη του θέματος αυτού, αρχικά παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου των τροφίμων με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην περιοχή της Ηπείρου και της Άρτας πιο συγκεκριμένα. Στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης, γίνεται ανάλυση των τεχνοοικονομικών δεδομένων και των στρατηγικών των επιχειρήσεων της περιοχής γενικώς αλλά και ειδικότερα αυτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Στις εταιρίες αυτές διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από υπαλλήλους των επιχειρήσεων με υπεύθυνη θέση, και από τις απαντήσεις αυτές εξήχθησαν αποτελέσματα τα οποία και καταγράφηκαν με μορφή πινάκων, σχεδιαγραμμάτων και συμπερασμάτων. Συνοψίζοντας, το σημαντικότερο ίσως συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από την εργασία αυτή, είναι πως η βιομηχανία τροφίμων στον νομό Άρτας έχει πληγεί λόγω της οικονομικής κρίσης, δημιουργώντας την ανάγκη στις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν την στρατηγική που ακολουθούν και την οργανωτική δομή τους, ενώ οι μεγαλύτερες εξ' αυτών στράφηκαν στις ξένες αγορές με την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Subject classification: Food industry and trade -- Greece -- Arta (Perfecture)
Βιομηχανία και εμπόριο τροφίμων -- Ελλάδα -- Άρτα (Νομός)
Keywords: Προϊόντα Τροφίμων;Στρατηγική Επιχειρήσεων;Τεχνοοικονομικά Δεδομένα;Εξαγωγές Τροφίμων;Επιχειρήσεις Άρτας;Food Products;Business strategy;Techno-economic Data;Food Exports;Arta Businesses
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8963
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13899
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 1.1 Γενικά Στοιχεία για τις Τροφές 7 1.2 Προϊόντα Τροφίμων στο Νομό Άρτας 8 1.3 Εξαγωγές Τροφίμων 9 1.4 Επιχειρήσεις Τροφίμων στο Νομό Άρτας 13 1.5 Δομή Επιχειρήσεων 15 1.6 Συμπεράσματα Κεφαλαίου 16 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 17 2.1 Μερίδια Αγοράς των Μεγαλύτερων Επιχειρήσεων Τροφίμων στην Περιφέρεια 17 2.2 Εγχώρια Αγορά Παραγωγής Τροφίμων 19 2.3 Διαφημιστικές Δαπάνες των Επιχειρήσεων 22 2.4 Συμπεράσματα Κεφαλαίου 23 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 24 3.1 Περιβάλλον των Επιχειρήσεων 24 3.1.1 Ειδικό περιβάλλον 25 3.1.2 Γενικό περιβάλλον 26 3.2 Στόχοι και Σκοποί των Επιχειρήσεων 29 3.3 Εφαρμογή των Στρατηγικών 30 3.4 Οργανωτική Δομή 31 3.5 Επίπεδα Ανταγωνισμού 323.6 Συμπεράσματα Κεφαλαίου 33 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 35 4.1. Ερευνητικοί Στόχοι 35 4.2 Έρευνα με Ερωτηματολόγιο 35 4.3 Παρουσίαση Ερωτηματολογίου σε Επιχειρήσεις Τροφίμων 36 4.4 Συμπεράσματα Κεφαλαίου 82 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 84 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Παρουσίαση του Ερωτηματολογίου 88
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.pdfΚεφαλάς, Πτυχιακή 2.28 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13899
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.