Κατασκευή μηχανής CNC κοπής με πλάσμα. (Bachelor thesis)

Φωτιάδης, Δημήτριος


The purpose of this thesis is to present the process of manufacturing a CNC plasma cutting machine. More particularly, chapter one presents the theoretical framework of general cutting operations (including CNC machining) along with their historical background and also provides information as for the working principles of this plasma cutting machine. Chapter two deals with the presentation of the materials used for the machine itself and the ones during its making process, examines the techniques used for the process of manufacturing and presents the production drawings which were developed through the SolidWorks software (2014 edition). Chapter three focuses on cutting and measuring metals (mild steel – St37, St52 with 3mm-5mm thickness) on a pilot stage with the CNC plasma machine, while chapter four presents the research of the above experiments. In addition, chapter five includes the results of measuring from the pilot testing stage for the best quality cutting. Finally, the annex 1 provides an instruction manual for using and maintaining the machine.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Keywords: Πλάσμα;Υλικό;CNC;Creature;Material
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13849
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Publication date: 2018-11-01
Bibliographic citation: Φωτιάδης, Δ. (2018). Κατασκευή μηχανής CNC κοπής με πλάσμα (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την κατασκευή εργαλειομηχανής CNC κοπής με πλάσμα. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το θεωρητικό μέρος των γενικών κατεργασιών κοπής (συμπεριλαμβανομένων των CNC μηχανών) μαζί με μια ιστορική αναδρομή, καθώς και θα γνωστοποιηθούν οι αρχές λειτουργίας της μηχανής κοπής με πλάσμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή και κατά τη λειτουργία αυτής, θα αναλυθούν οι τεχνικές μελέτης και υλοποίησης της κατασκευής, καθώς και θα δοθεί μέσω του προγράμματος SolidWorks (έκδοση 2014) το προτεινόμενο κατασκευαστικό σχέδιο. Στο τρίτο κεφάλαιο θα διεξαχθούν οι πειραματικές δοκιμές κοπής μετάλλων (χαλυβδοσίδηρος – St37, St52) και διαστάσεων (πάχος 3mm – 5mm) με το CNC πλάσμα, ενώ στο τέταρτο θα γίνει η διερεύνηση των πειραμάτων αυτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα και αποτελέσματα των μετρήσεων από τις πειραματικές δοκιμές που θα οδηγήσουν στην επιλογή της ποιοτικότερης κοπής. Τέλος, στο παράρτημα θα συνταχθεί ένας οδηγός χρήσης της εργαλειομηχανής, καθώς και οδηγίες συντήρησής της.
The purpose of this thesis is to present the process of manufacturing a CNC plasma cutting machine. More particularly, chapter one presents the theoretical framework of general cutting operations (including CNC machining) along with their historical background and also provides information as for the working principles of this plasma cutting machine. Chapter two deals with the presentation of the materials used for the machine itself and the ones during its making process, examines the techniques used for the process of manufacturing and presents the production drawings which were developed through the SolidWorks software (2014 edition). Chapter three focuses on cutting and measuring metals (mild steel – St37, St52 with 3mm-5mm thickness) on a pilot stage with the CNC plasma machine, while chapter four presents the research of the above experiments. In addition, chapter five includes the results of measuring from the pilot testing stage for the best quality cutting. Finally, the annex 1 provides an instruction manual for using and maintaining the machine.
Advisor name: Κορλός, Απόστολος
Examining committee: Κορλός, Απόστολος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 132
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13849
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.