Η έμφυλη διάσταση της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γυναίκα και ηγεσία: απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών (Master thesis)

Ζιώγα, Παναγιώτα


The bibliographic review of the gender position in educational leadership shows that education management is dominated by men in most parts of the world. Despite their educational and other advances, women continue to face significant barriers to entry into senior positions in society. Thus, there is a tendency for many women who, while having the qualifications, experience, knowledge and ability, they don’t take leadership positions in the management of education. In view of these findings, the aim of this paper is to provide a theoretical framework for the understanding of the educational leadership, to identify possible problems that women might encounter in the unit's administration and to highlight the aspects of effective leadership in relation to gender. This theoretical analysis will form the basis of the research approach, the ultimate aim of which is to explore the discussed issue, regarding the factors driving the under-representation of women in senior management positions in the secondary education hierarchy. The findings of the quantitative survey carried out give an insight into the motivation of women to become heads of secondary education, the reasons for their under-representation, the differences in managerial skills and leadership styles as part of their female identity, the difficulties they face in recognition of a position and the characteristics of an effective leader. More specifically, on the basis of the survey conducted in the Prefectures of Evia and Boeotia, from a gender perspective, women are under-represented in senior management positions facing significant socio-cultural constraints and discrimination in their careers.
Alternative title / Subtitle: The radial dimension of the administration of educational units in secondary education woman and leadership:views and positions of educators
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Έμφυλη Διάσταση;Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;Ηγεσία;Εκπαιδευτική Διοίκηση;Έμφυλη Διάσταση
Description: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη θέση των δύο φύλων στην εκπαιδευτική ηγεσία δείχνει ότι η διαχείριση της εκπαίδευσης κυριαρχείται από άνδρες στις περισσότερες περιοχές του κόσμου
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11336
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 17 1.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT) 17 1.1.1 Οι λειτουργίες της Διοίκησης 18 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 1.2.1 Οι λειτουργίες της διοίκησης στο σχολικό περιβάλλον 20 1.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 22 1.3.1 Πρότυπα ηγετικής συμπεριφοράς 23 1.4 Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 26 1.4.1 Εκπαιδευτικά πρότυπα ηγεσίας 28 1.4.2 Χαρακτηριστικά επιτυχημένης σχολικής ηγεσίας 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: 31 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 2.2 ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ 32 2.3 ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 37 2.3.1 Εσωτερικά ή προσωπικά εμπόδια 38 2.3.2 Εξωτερικά εμπόδια 40 ΚΕΦΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 45 3.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 45 3.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 45 3.3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΓΕΣΙΑΣ 48 3.4 ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 51 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 53 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 53 4.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 53 4.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 55 4.3.1 Ποσοτική έρευνα 56 4.3.2 Τρόπος συλλογής ερευνητικών δεδομένων 57 4.3.3 Μέθοδος δειγματοληψίας 59 4.3.4 Πιλοτική έρευνα 61 4.3.5 Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας 61 4.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 62 4.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 64 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 64 5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 64 5.2.1 Τα Δημογραφικά χαρακτηριστικά της έρευνας 64 5.2.2 Επιλογές και Δυνατότητες των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 70 5.2.3 Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων 75 5.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 89 5.3.1 Συσχετίσεις με βάση το Φύλο 90 5.3.2 Συσχετίσεις με βάση την Ηλικία 96 5.3.3 Συσχετίσεις με βάση την Οικογενειακή Κατάσταση –Σπουδές 102 5.3.4 Συσχετίσεις με βάση την Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 105 5.3.5 Συσχετίσεις με βάση την Διοικητική Προϋπηρεσία 110 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 118 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 125 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 127 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 129 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 137 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 147
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11336
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.