Συνεργασία εκπαιδευτικών για τη διαχείριση παιδιών που παρουσιαζουν εκδηλώσεις διαταραχής συναισθήματος στο δημοτικό. (Master thesis)

Παπαδοπούλου, Αικατερίνη


Abstract The purpose of this research is to investigate the perceptions and attitudes of general education teachers working at Aitoloakarnania prefecture concerning the emotional disturbances of their pupils, the impact that those disturbances have on their school function and the role played by teachers (and in general the actors of the school) while dealing with them. The sample consists of fifteen primary school teachers working at schools in prefecture of Aitoloakarnania. Participants answered sixteen questions during a brief interview. The findings from the thematic analysis have shown that the functionality of children with emotional disturbances at school environment is affected. At the same time, it was revealed that the role of teachers and the cooperation between them and their colleagues is particularly helpful for the management of such children. Finally, the role of the headmaster needs to be supportive and instructive towards teachers who have to manage children with emotional disturbances and at the same time strengthen the cooperation between school teachers. The findings of this paper highlight the need to further investigate the work stress of associate teachers.
Alternative title / Subtitle: Cooperation of educators to manage children presenting signs of emotional disorders in primary school
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ρόλος του διευθυντή.;Συναισθηματικές διαταραχές;Συνεργασία εκπαιδευτικών;Ρόλος του διευθυντή;Primary education role of the headmaster.;Emotional disturbances;Teacher collaboration;Role of the headmaster
Description: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής του νομού Αιτωλοακαρνανίας για τις συναισθηματικές διαταραχές των μαθητών τους, τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη σχολική λειτουργικότητα τους, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι φορείς του σχολείου στην αντιμετώπιση αυτών
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11328
Table of contents: Πίνακας περιεχομένων Περίληψη i Abstract ii ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 3 1.1. Κατάθλιψη: συναίσθημα ή ψυχολογική διαταραχή; …..4 1.2. Τα κριτήρια και οι τύποι της κατάθλιψης κατά DSM-IV 5 1.2.1.Μείζων καταθλιπτική διαταραχή ………………………….………………....7 1.2.2. Η δυσθυμική διαταραχή 9 1.2.3. Μανιοκατάθλιψη / Η διπολική διαταραχή 10 1.3. Ταξινόμηση των καταθλιπτικών διαταραχών σύμφωνα με to ICD-10 12 1.4. Η κατάθλιψη στην παιδική ηλικία 13 1.5. Κατάθλιψη και φύλο 16 1.6. Τα πιθανά αίτια της κατάθλιψης 17 1.6.1 Βιολογικοί / εγκεφαλικοί παράγοντες 17 1.6.2. Περιβαλλοντικοί / ψυχοκοινωνικοί παράγοντες 19 1.6.3. Νευροβιολογικοί παράγοντες 20 1.7. Συννοσηρότητα 21 1.8. Η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης 23 1.8.1. Ατομική ψυχοδυναμική θεραπεία 25 1.8.2. Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία 25 1.8.3. Οικογενειακή θεραπεία 26 1.8.4. Φαρμακευτική θεραπεία 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ/ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 35 3.1. Ο ρόλος των γονέων 36 3.2. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 37 3.3. Ο ρόλος του διευθυντή 40 3.4. Ο ρόλος του σχολείου 41 3.5. Τρόποι παρέμβασης του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 53 4.1. Τα οφέλη και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 55 4.2. Ο ρόλος του διευθυντή στην αναζήτηση συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών .58 Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 63 5.1. Σημασία και αναγκαιότητα του θέματος που προτείνεται για διερεύνηση 63 5.2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 66 6.1. Μεθοδολογία 66 6.2. Ερευνητικό εργαλείο 67 6.3. Δείγμα 67 6.4. Ερευνητική διαδικασία 69 6.5. Αξιοπιστία και εγκυρότητα έρευνας 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 76 7.1. Γενική περιγραφή του δείγματος 76 7.2. Ανάλυση περιεχομένου 77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 92 8.1. Σύνοψη 92 8.2. Γενικά συμπεράσματα 98 8.3. Περιορισμοί έρευνας 99 8.3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 100 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 101 Ξενόγλωσση 101 Ελληνική 117 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 128
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKATERINI PAPADOPOYLOY.docΜεταπτυχιακή εργασία742 kBMicrosoft WordView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11328
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.