Πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής εξέτασης στο μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο. (Master thesis)

Κατσάρης, Χρήστος


ABSTRACT Nowadays, Information and Communication Technology has pervaded the sector of education offering numerous educational tools, which educators are called upon to incorporate in the teaching process, reinforcing their role towards acquisition on the part of their students. Computer–Based Testing, a major field of this state–of–the–art technology, aims at transforming conventional testing and offering us new means for student assessment. Given the major importance of student assessment all the way through the educational process, Computer–Based Testing can resolve a great number of problems involved in conventional assessment, reinforce its outcomes and, finally, offer new prospects to teachers and students. The subject matter of the current study is the application and assessment of Computer–Based Testing, via its pilot application at a Junior High School unit during the computer science course. The tools used for this particular study – in order to help us draw reliable, safe and useful conclusions – were: the application of Computer–Based Testing for a sufficient amount of time during the various types of student assessment, the primary research with questionnaires in order to record the students’ opinions before and after the Computer–Based Testing application, as well as the Teacher Observation Sheet for each Computer–Based Testing session. Due to the research methodology selected, certain issues came to light: the role that the Computer–Based Testing can play in the field of student assessment, the tools required for such testing, the relevant tasks that the educators have to perform, as well as the potential and the restrictions of this state–of –the–art technology. The findings of the research led the researcher to concrete and useful conclusions concerning the improvement of the learning process and the support educators can have at their disposal as student assessors.
Alternative title / Subtitle: Piloting of computer- based testing at the computer science course in junior high school
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής;Ηλεκτρονική Αξιολόγηση;Διαδικτυακή Εξέταση;Ηλεκτρονική Εξέταση;Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής;Computer–Based Testing;Computer Assisted Assessment;Computer–Based Assessment;Internet–Based Testing;Multiple Choice Questions
Description: Η τεχνολογία της πληροφορικής και επικοινωνιών έχει εισβάλλει στην εκπαίδευση, παρέχοντας πληθώρα εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία καλείται ο εκπαιδευτικός να ενσωματώσει στην μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας το ρόλο του στο δρόμο για την κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές του
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11327
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4 ABSTRACT 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ 8 Α. Ευρετήριο Πινάκων 8 Β. Ευρετήριο Διαγραμμάτων 10 Γ. Ευρετήριο Ηλεκτρονικών Εξετάσεων 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ηλεκτρονική Εξέταση 14 1.1. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 14 1.1.1. Αξιολόγηση Μαθητή 14 1.1.2. Είδη και Μορφές Αξιολόγησης 16 1.2. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 18 1.2.1. Αξιολόγηση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 18 1.2.2. Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Εξέτασης 19 1.2.3. Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Εξέτασης 22 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ερευνητική Προσέγγιση 24 2.1. Ερευνητικός Σκοπός – Ερευνητικοί Στόχοι 24 2.2. Ερευνητική Μεθοδολογία 25 2.2.1. Ερωτηματολόγιο Μαθητή Πριν την Πιλοτική Εφαρμογή 26 2.2.2. Ερωτηματολόγιο Μαθητή Μετά την Πιλοτική Εφαρμογή 28 2.2.3. Φύλλο Παρατήρησης Ηλεκτρονικής Εξέτασης 31 2.2.4. Δείγμα της Έρευνας 32 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πιλοτική Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Εξέτασης 34 3.1. Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο 34 3.1.1. Ηλεκτρονική Εξέταση του Μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο 34 3.1.2. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 35 3.2. Λογισμικό Ηλεκτρονικής Εξέτασης 36 3.2.1. Οικονομικές Απαιτήσεις 37 3.2.2. Προετοιμασία και Παραμετροποίηση 38 3.2.3. Περιβάλλον του Edmodo 39 3.2.4. Απαιτήσεις της Πιλοτικής Εφαρμογής 40 3.3. Υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Εξέτασης 41 3.3.1. Χρονοδιάγραμμα 41 3.3.2. Ηλεκτρονική Εξέταση στην Α’ Τάξη 42 3.3.3. Ηλεκτρονική Εξέταση στην Β’ Τάξη 47 3.3.4. Ηλεκτρονική Εξέταση στην Γ’ Τάξη 53 3.4. Αξιολόγηση και Βιωσιμότητα Εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Εξέτασης 59 3.4.1. Αξιολόγηση της Εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Εξέτασης 59 3.4.2. Βιωσιμότητα 60 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων 62 4.1. Δημογραφικά Στοιχεία Δείγματος 62 4.2. Στάση των Μαθητών Πριν την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Εξέτασης 62 4.2.1. Ενδιαφέρον των Μαθητών για το Μάθημα της Πληροφορικής 63 4.2.2. Ανταπόκριση των Μαθητών στη Θεωρία και τις Δραστηριότητες 67 4.2.3. Αποστήθιση και Ανατροφοδότηση 71 4.2.4. Άποψη των Μαθητών για την Βαθμολογία 75 4.3. Στάση των Μαθητών Μετά την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Εξέτασης 79 4.3.1. Ενδιαφέρον των Μαθητών για το Μάθημα της Πληροφορικής 79 4.3.2. Ανταπόκριση των Μαθητών στη Θεωρία και τις Δραστηριότητες 83 4.3.3. Αποστήθιση και Ανατροφοδότηση 87 4.3.4. Αυτοαξιολόγηση με Ηλεκτρονική Εξέταση 91 4.3.5. Σύγκριση Ηλεκτρονικής Εξέτασης με Προφορική και Γραπτή Εξέταση 95 4.3.6. Άποψη των Μαθητών για την Βαθμολογία 99 4.4. Επιδράσεις Ηλεκτρονικής Εξέτασης 103 4.4.1. Επιδόσεις Μαθητών στις Ηλεκτρονικές Εξετάσεις 103 4.4.2. Μεταβολή Στάσης Μαθητών από την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Εξέτασης 107 4.4.3. Επίδραση Ηλεκτρονικής Εξέτασης στη Βαθμολογία 110 4.4.4. Αποτελέσματα Φύλλου Παρατήρησης 112 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συμπεράσματα και Προτάσεις 118 5.1. Συμπεράσματα 118 5.1.1. Απόψεις των Μαθητών 118 5.1.2. Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Εξέτασης 119 5.2. Προτάσεις 121 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 123 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Ερωτηματολόγια 127 1.1. Ερωτηματολόγιο Μαθητή Πριν την Πιλοτική Εφαρμογή 127 1.2. Ερωτηματολόγιο Μαθητή Μετά την Πιλοτική Εφαρμογή 128 1.3. Φύλλο Παρατήρησης Ηλεκτρονικής Εξέτασης 130 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τεστ Αυτοαξιολόγησης 132 2.1. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 1 – Τάξη Α’ 132 2.2. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 2 – Τάξη Α’ 132 2.3. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 3 – Τάξη Α’ 133 2.4. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 5 – Τάξη Α’ 134 2.5. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 6 – Τάξη Α’ 135 2.6. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 1 – Τάξη Β’ 135 2.7. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 2 – Τάξη Β’ 136 2.8. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 3 – Τάξη Β’ 137 2.9. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 4 – Τάξη Β’ 138 2.10. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 1α – Τάξη Γ’ 140 2.11. Τεστ αυτοαξιολόγησης – Κεφάλαιο 1β – Τάξη Γ’ 140  
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11327
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.