Επίδραση της ποιότητας και της ποσότητας του πρωτογάλατος στη διάρροια των μόσχων λόγω μόλυνσης με Cryptosporidium spp. (Master thesis)

Αρσενόπουλος, Κωνσταντίνος


Neonatal calf diarrhea is a syndrome of young calves aged less than 1 month old, provoked by the combination of infectious and non infectious causes. Cryptosporidium spp. as well as rotaviruses are the most commonly found causes in cases of diarrheic fecal samples. Colostrum management is the most important preventive measure, leading to adequate passive transfer to the newborn calves and thus, to the reduction of the neonatal diarrhea, including Cryptosporidium spp. The aim of this study was to assess the effect of colostrum quality and quantity on Cryptosporidium spp. diarrhea, during different seasons of the year, in an intensive dairy cattle farm, in Greece. Fecal samples were, randomly, collected from 100 calves, including all seasons of the year 2016. Screening for Cryptosporidium spp. oocysts was performed by staining fecal smears with Ziehl-Nielsen stain. At the time of collection, the consistency of each fecal sample was recorded according to the following manner: (1) normal feces, (2) soft feces and (3) watery feces. Colostrum quality was evaluated for each cow (with a calf included in the study) directly after the parturition, with the help of a colostrum meter. The total volume of the two colostrum meals, fed during the first 24 hours, was recorded using a graduated measuring cylinder. Both parametric and non-parametric statistical methods were applied for the statistical evaluation of the data. All analyses were conducted using the statistical software program SPSS. In total, 71% calves were positive for Cryptosporidium spp. oocysts. The statistical analysis revealed influence of colostrum quality on Cryptosporidium spp. oocysts shedding through feces. Linear regression showed that the colostrum quantity, during the first two meals post partum, was negatively associated with the number of Cryptosporidium spp. oocysts in feces. During multivariable analysis, the variables representing the quality of colostrum and the season of the calf’s birth were identified as confounders. The results of this study showed that the percentage of Cryptosporidium spp. infection was high among young dairy calves of the herd, leading to high risk of diarrhea. Colostrum management (colostrum quality and quantity) and season of the calf’s birth influenced the number of Cryprosporidium spp. oocysts. Our study proved that risk factors such as the colostrum quality and quantity, as well as the season, can affect the Cryptosporidium spp. shedding and the consistency of the feces. The above findings demonstrate novel risk factors that should be included in the strategic approaches to control cryptosporidiosis.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: Διάρροια μόσχων;Ποιότητα πρωτογάλατος;Ποσότητα πρωτογάλατος;Εποχή;Cryptosporidium spp.;Neonatal calf diarrhea,;Colostrum quality;Colostrum quantity;Season
Description: Η διάρροια των μόσχων είναι ένα σύνδρομο των νεαρών (<1 μήνα) μόσχων που οφείλεται στο συνδυασμό λοιμωδών και μη λοιμωδών αιτιών.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11302
Table of contents: ΑΦΙΕΡΩΣΗ .............................................................................................................. i ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ……………………………………………………………........…. ii ΠΕΡΙΛΗΨΗ ……………………………………………………………………..... iv SUMMARY ………………………………………………………………….......... vi ΕΙΚΟΝΕΣ ................................................................................................................. x ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ......................................................................................................... x ΠΙΝΑΚΕΣ ................................................................................................................. xi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ .................................................................... xi ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................... 1 1. ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΩΝ .............................................................. 2 2. ΤΟ ΠΡΩΤΟΖΩΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ CRYPTOSPORIDIUM SPP. ................................... 3 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ...................................................................................................................... 3 2.2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ .................................................................... 3 2.3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ...................................................................................................... 4 2.4. ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΞΕΝΙΣΤΩΝ .................................................................................................. 4 2.5. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΣΠΟΡΙΔΙΩΣΗΣ ...................................................................... 4 2.6. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ …………………………..…………………...….………….......... 5 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ .............................................................. 7 3.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ............................................................................ 8 3.2. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ........................................................................... 10 4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ .......................................................................................... 12 4.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ............................................................................................. 12 4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ .......................................................................................... 12 4.3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ................................................................... 13 4.4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΩΟΚΥΣΤΕΙΣ CRYPTOSPORIDIUM SPP. ........................ 13 4.5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΡΟΤΑΙΟ, ΚΟΡΟΝΑΙΟ ΚΑΙ ESCHERICHIA COLI K99 …... 14 4.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ............................................ 14 4.7. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ................................................. 14 4.8. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ .............................................................................................. 155. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ................................................................................................. 16 5.1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ..................................................................................... 16 5.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΡΟΤΑΙΟΥ, ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ESCHERICHIA COLI K99............................................................................................................................................. 16 5.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ CRYPTOSPORIDIUM SPP. …................................................................... 17 5.4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ CRYPTOSPORIDIUM SPP. …................................................................... 17 5.5. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΣΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ CRYPTOSPORIDIUM SPP. .................... 18 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ............................................................................................................. 19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................................................. 25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ...................................................................................................... 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ......................................................................................................... 32
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arsenopoulos.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.72 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11302
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.