Αξιολόγηση των κρίσιμων παραγόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων τουρισμού: Η περίπτωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (Bachelor thesis)

Χαριτίδης, Γεώργιος


Tourism has been one of the most severe industries in modern countries for years. Its growth is rising more and more, creating a strong impact on the natural environment of tourist areas, thus degrading it and also the tourist product itself. According to tourism experts, there has been an urgent need to create a more sustainable and environmentally friendly tourism. Because of this need, the concepts of environmental certification, sustainable tourism, sustainable development, etc. have begun to rise. In the present study, a research of the most widely-used environmental certification systems is carried out and each of them is analyzed, giving the form, some definitions, the criteria categories, the limitations and the advantages, the type of control as well as the body that performs it, the recognition and finally the cost for each system separately. Subsequently, the concept of carrying capacity is investigated over time, starting from its "birth" and analyzing its various interpretations by a large number of researchers and quoting various definitions that have been attributed over time. The same chapter attempts to record the difficulties encountered during the measurement of the carrying capacity and at the end analyzes the indicators of the bearing capacity. In the third chapter, through the exploration of the definitions of viability, sustainable tourism and bearing capacity, a correlation is drawn between these three concepts and their common elements are noted, as a life cycle of a tourist destination is presented. Finally, through a primary survey with anonymous online questionnaires, useful information is provided on the knowledge, contact and preference of tourists in environmental certification systems and the resulting conclusions are of interest to the image of tourists towards environmental systems certification and sustainability
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Επιχειρήσεων;Τουρισμός;Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
Description: Ο τουρισμός μεταπολεμικά και ειδικότερα μετά τη δεκαετία του 1960 αποτελεί έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς στην παγκόσμια οικονομία
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11252
Table of contents: Πρόλογος 4 Περίληψη 5 Abstract 6 Ευχαριστίες 7 1.Συστήματα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης 1.1 Εισαγωγή-Ορισμοί 8 1.2 ISO 14001 9 1.3 Ecolabel 12 1.4 Travelife 16 1.5 Greenkey 18 1.6 EMAS 21 2. Φέρουσα Ικανότητα 2.1 Εισαγωγή-Ορισμοί 24 2.2 Δυσκολίες μέτρησης φέρουσας ικανότητας 27 2.3 Ανάλυση δεικτών φέρουσας ικανότητας 30 3. Βιωσιμότητα και Φέρουσα ικανότητα 3.1 Συσχέτιση των δύο εννοιών 35 3.2 Κύκλος ζωής τουριστικού προορισμού 40 4. Έρευνα με ερωτηματολόγιο 4.1 Εισαγωγή 43 4.2 Παρουσίαση ερωτηματολογίου 44 Συμπεράσματα 68 Βιβλιογραφία 71
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11252
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.