Μελέτη των διεπιφανειακών φαινομένων και των ρεολογικών ιδιοτήτων συστημάτων πρωτεϊνών γάλακτος και λιποσφαιρίων

Καλογιάννη, Ελένη/ Δημητρέλη, Γεωργία/ Σορδάκης, Βασίλειος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Λίπος;Ρεολογικά χαρακτηριστικά;Πρωτεϊνες;Γάλα;Λιποσφαιρίνες;Διεπιφανειακά φαινόμενα
Issue Date: 10-Sep-2015
Abstract: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα διεπιφανειακά φαινόμενα συστημάτων πρωτεϊνών γάλακτος και λιποσφαιρίων, καθώς επίσης και οι ρεολογικές ιδιότητες των όξινων πηκτών τους κατά τη διάρκεια σχηματισμού της πηκτής τους. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση της θερμικής επεξεργασίας, της αναλογίας καζεϊνικών αλάτων (SCN) : πρωτεϊνών ορού γάλακτος (WPC) και της παρουσίας του λίπους. Για την παρασκευή των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά παρασκευάσματα SCN και WPC που χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Ως λίπος χρησιμοποιήθηκε βούτυρο με 82% λιπαρά.
In the present study, we studied the interfacial phenomena of milk protein systems and liposomes, and the rheological properties of the acid gels during the formation of the gel. Specifically, we studied the effect of the heat treatment, the proportion of caseinates (SCN): whey protein (WPC) and the presence of fat. For the preparation of the samples we used commercially SCN and WPC preparations used in industry. As fat, butter was used with 82% fat.
Description: Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2015--αα6975
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9959
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T15:18:52Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9959
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.