Μελέτη χρησιμοποίησης ζεόλιθου, βερμικουλίτη, υγρής και ιπτάμενης τέφρας ως εδαφοβελτιωτικών υλικών για την ανάπτυξη και τα αγρονομικά χαρακτηριστικά καλλιεργούμενων φυτών

Μιχαηλίδης, Ζήσης/ Αλμπάνης, Τριαντάφυλλος/ Παλάτος, Γεώργιος/ Michailidis, Zisis/ Albanis, Triandafillos/ Palatos, Georgios


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 9-Nov-2012
Abstract: Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται την επίδραση των εννέα υδροπονικών υποστρωμάτων στις φυσικοχημικές ιδιότητες τους για χρήση ως μέσα ανάπτυξης στα θερμοκήπια. Επίσης, μελετάται η επίδραση των εδαφοβελτιωτικών υλικών στη συνολική απόδοση και αριθμό σπαδίκων του γλυκού καλαμποκιού, σε συνδυασμό με την επίδραση των δυο ημερομηνιών φύτευσης. Τέλος, παρουσιάζεται η επίδραση των παραπάνω σε αγρονομικά χαρακτηριστικά.
This thesis discusses the effect of the nine hydroponic substrates in their physicochemical properties for use as growth media in greenhouses. Also, the effect of conditioner material on overall performance and number of sweet corn cobs, together with the effect of two planting dates. Finally, it shows the effect of the above to agronomic characteristics.
Description: Μεταπτυχιακή Διατριβή--Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης--Πανεπιστημίο Ιωαννίων--αα3964
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:"Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες"
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9562
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palatos_George.pdf8.46 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9562
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.