Αξιολόγηση Ελληνικών απομονώσεων του γένους Trichoderma ως βιολογικών παραγόντων αντιμετώπισης εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων

Στεφάνου, Σ./ Παλάτος, Γεώργιος/ Τσανακτσίδου, Αγάπη/ Μουτούλη, Γεωργία/ Τζίνογλου, Γεώργιος/ Ευστρατίου, Χ./ Αγγελοπούλου, Π./ Μπάρδας, Γεώργιος/ Bardas, Georgios/ Aggelopoulou, P./ Eustratiou, C./ Tzinoglou, George/ Moutouli, Georgia/ Tsanaktsidou, Agapi/ Palatos, Georgios/ Stefanou, S.


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 2012
Citation: Μπάρδας, Γ., Αγγελοπούλου, Π., Ευστρατίου, Χ., Τζίνογλου, Γ., Μουτούλη, Γ., Τσανακτσίδου, Α., Στεφάνου, Σ., Παλάτος, Γ. ([χ.χ.]). Αξιολόγηση Ελληνικών απομονώσεων του γένους Trichoderma ως βιολογικών παραγόντων αντιμετώπισης εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων. Πρακτικά συνεδρίου από 16ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Ελλάδα, 16-18 Οκτωβρίου
Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Ελλάδα, 2012
Abstract: The reduced effectiveness of the application of fungicides in substances treatment of soil-borne pathogens Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, Pythium ultimum and Sclerotinia sclerotiorum in numerous crops has lead to the search of biological plant protection methods. In specific Meni research effort were isolated and identified by means classical and molecular techniques for analyzing the ribosomal DNA (ITS1 and ITS2 areas), 32 isolates of the genus Trichoderma. These isolates They assessed based on the ability to cope with the specific plant pathogens in in vitro experimental conditions. The results of specific Menis investigation revealed differentiation between isolates of biomarkers as regards their biological activity. More specifically, in mykoparasitismou experiments in double crops, seven isolates biological cultural factors, the species Trichoderma asperellum and Trichoderma harzianum, showed increased activity against mykoparasitiki colony pathogenic fungi. Two of the isolates of the species Trichoderma viride They showed significantly increased production capacity of volatile and non-volatile metabolites, resulting in increased antibiotic effect an- Dion phytopathogenic fungi. The chitinolytic activity of isolated, sations of biomarkers (produce endochitinasis, exochitinasis and beta - N - aketylexosaminidasis) exhibited increased differentiation dependent used carbon source (colloidal chitin, material cellular flank of R.solani). More specifically, the isolation of Trichoderma harzianum B2 the Trichoderma viride B4 characterized by high rates of production sys- gkekrimenon substances. In conclusion, the results of this investigation sations effort can serve as a basis for renewed efforts to capitalize on and assess them in experimentation in planta
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΓ--Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,2012
Η μειωμένη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μυκητοκτόνων ουσιών στην αντιμετώπιση των εδαφογενών παθογόνων Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, Pythium ultimum και Sclerotinia sclerotiorum σε πληθώρα καλλιεργειών έχει οδηγήσει στην αναζήτηση βιολογικών μεθόδων φυτοπροστασίας. Στη συγκεκρι- μένη ερευνητική προσπάθεια απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν, με τη βοήθεια κλασσικών και μοριακών τεχνικών ανάλυσης του ριβοσωμικού DNA (ITS1 και ITS2 περιοχές), 32 απομονώσεις του γένους Trichoderma. Οι συγκεκριμένες απομονώσεις αξιολογήθηκαν με βάση την ικανότητα αντιμετώπισης των συγκεκριμένων φυτο- παθογόνων σε in vitro συνθήκες πειραματισμού. Τα αποτελέσματα της συγκεκρι- μένης έρευνας φανέρωσαν διαφοροποίηση μεταξύ των απομονώσεων των βιοπαραγόντων όσο αφορά στη βιολογική τους δράση και μπορούν να αποτελέσουν βάση για νέες προσπάθειες με στόχο την αξιοποίηση και αξιολόγησή τους σε in planta πειραματισμό.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9183
Other Identifiers: http://efe.aua.gr/congress/congress16_greek_abstracts_efe.pdf
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9183
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.