Η αγελαδοτροφία στη Κύπρο

Μπαμπίδης, Βασίλειος/ Τσιαμπάρτας, Αντώνιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Βοοειδή;Cattle;Dairy products;Cow’s milk;Γαλακτοκομικά προϊόντα;Cattle;Αγελαδοτροφία;Αγελαδινό γάλα
Issue Date: 7-Aug-2015
Abstract: Aim of present work is the presentation of branch ageladotrofias in Cyprus. Initially, becomes report in the sector ageladotrofias, in the reproduction of cattle and in the illnesses that can offend him. Afterwards, are presented the ageladotrofiki unit of Larnaca and the monthly elements of production of dairy products that allocate and finally, are mentioned the conclusions which resulted from the research.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του κλάδου της αγελαδοτροφίας στη Κύπρο. Αρχικά, γίνεται αναφορά στον τομέα της αγελαδοτροφίας, στην αναπαραγωγή των βοοειδών και στις ασθένειες που μπορούν να τα προσβάλλουν. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αγελαδοτροφική μονάδα της Λάρνακας και τα μηνιαία στοιχεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων που διαθέτει και τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας, 2014--αα6008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9085
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9085
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.