Η προβατοτροφία στο Νομό Φθιώτιδας

Μπαμπίδης, Βασίλειος Δρ./ Δουβής, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Dairy property;Γαλακτοπαραγωγική ιδιότητα;Γαλακτοπαραγωγή;Ποιότητα γάλακτος;Προβατοτροφία;Quality milk;Πρόβατα;Sheep;Sheep breeding
Issue Date: 7-May-2014
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στο νομό Φθιώτιδας. Η περιοχή είναι κατεξοχήν κτηνοτροφική και εκτρέφονται σε αυτήν μεγάλος αριθμός προβάτων. Η εκτροφή τους γίνεται με όλες τις σύγχρονες, αλλά και με παραδοσιακές μεθόδους από τους ντόπιους κτηνοτρόφους. Οι νέοι, στην ηλικία, κτηνοτρόφοι έχουν αναπτύξει σύγχρονες παραγωγικές μονάδες όπου εφαρμόζουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων με σχολαστική ακρίβεια, τις συμβουλές και υποδείξεις των αρμοδίων για το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, ειδικών κτηνιάτρων, ζωοτεχνών και όλων των σχετικών ειδικοτήτων. Συναντιόνται όλες οι φυλές του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού χώρου, όπως και βελτιωμένες φυλές ομοίως. Πολλοί απ’ αυτούς τους κτηνοτρόφους διαθέτουν το γάλα σε μεγάλες εταιρίες διαχείρισης-επεξεργασίας και παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως φέτα και άλλα είδη, πάρα πολύ γνωστών σε όλη την χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Αρκετοί είναι και οι παραγωγοί που παρασκευάζουν και διαθέτουν τα δικά τους γαλακτοκομικά προϊόντα στην ντόπια αγορά κυρίως. Η συγκεκριμένη πτυχιακή συγκεντρώνει τα στοιχεία από 30 κτηνοτροφικές μονάδες εκτροφής προβάτων όλων των τύπων σταβλισμού. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την επιτόπια έρευνα αυτή είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που επικρατεί γενικώς στην προβατοτροφία στην χώρα μας και οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του κλάδου.
This project took place in the prefecture of Fthiotida. The area is predominantly livestock and bred in this large number of sheep. The breeding is done with all modern, but with traditional methods by local farmers. The new, age, breeders have developed modern production facilities where they apply, in most cases with meticulous precision, advice and suggestions of those responsible for the scope of activity, specific veterinarians, breeding and all related disciplines. They are meeting all races of the European and Greek space, such as improved breeds equally. Many of these farmers have milk in large management-processing companies and production animal products, such as feta and other species, too known throughout our country and abroad. Many are the producers who manufacture and sell their milk products in the local market mainly. This thesis collects data from 30 farms breeding sheep all housing types. The data collected from the field survey are representative of the situation generally in sheep in our country and leads to reliable conclusions about the evolution of the industry.
Description: Πτυχιακή εργασία-- ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2013-- αα 5589
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9076
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T14:21:52Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Douvis_Dimitrios.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9076
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.