Εμβόλια

Μαζαράκη, Κυριακή/ Αρβανίτης, Σάββας


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πρόληψη;Ασθένειες ζώων;Λοιμώδη νοσήματα;Ζώα;Εμβόλια
Issue Date: 27-May-2014
Abstract: Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκαν τέσσερις ασθένειες μηρυκαστικών, συγκεκριμένα ο καταρροϊκός πυρετός, ο μελιταίος πυρετός, η λοιμώδης ρινοτραχεϊτιδα και η ιογενής διάρροια, στις οποίες η χρήση των εμβολίων βοηθάει στην πρόληψη και εκρίζωση των νοσημάτων. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει ορθολογική χρήση των εμβολίων, δηλαδή δεν ακολουθείται το εμβολιακό πρόγραμμα όπως ορίζεται από τους ειδικούς, προκαλούνται σοβαρές και πολύ ζημιογόνες επιπτώσεις.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Φεωπονίας--Κατευθυνση Ζωικής Παραγωγής--αα5915
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9012
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9012
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.