Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείριση περιεχομένου και δημιουργία θεματικού δικτυακού τόπου

Ταμπάκης, Νικόλαος/ Αντωνίου, Ευστάθιος/ Αλεξίου, Ιουλία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πληροφορία;Πολιτικές και προγράμματα;Δεδομένα;Διαχείριση περιεχομένου;Content management system;Data;Information;Innovative technologies;Καινοτόμες τεχνολογίες
Issue Date: 23-Jun-2013
Abstract: Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία μελετώνται τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems-ΣΔΠ). Αρχικώς αναφέρονται και επεξηγούνται οι έννοιες πληροφορία, δεδομένα, περιεχόμενο. Ακολούθως μελετάται η έννοια της διαχείρισης του περιεχομένου και περιγράφονται τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Στο επόμενο κεφάλαιο περιορίζεται η ανάλυση σε εκείνα τα ΣΔΠ που έχουν αναπτυχθεί για να διαχειρίζονται περιεχόμενο στους διαδικτυακούς τόπους. Αφού γίνει αναφορά στις δυνατότητες αυτών, παρατίθενται ορισμένες μετρικές για να καταστεί δυνατή η διαπίστωση του κατά πόσο ένα ΣΔΠ εξυπηρετεί το χρήστη του, γίνεται μελέτη ορισμένων από τα σημαντικότερα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα, με ιδιαίτερη έμφαση στο ΣΔΠ Joomla. Τέλος, γίνεται σύγκριση μεταξύ ΣΔΠ διαφορετικών τεχνολογιών.
In this thesis studied the content management systems (Content Management Systems-QMS). Initially reported and information concepts are explained, data, content. Then studied the concept of content management, and describe the content management systems. In the next chapter the analysis is limited to those QMS developed to manage content on the websites. Once reference to these possibilities, are some metrics to enable the determination of whether a QMS serves the user, there is a study of some of the most important open source DAB, with particular emphasis on QMS Joomla. Finally, a comparison between different technologies QMS.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓ--Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2010--αα 1942
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8861
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alexiou_Ioulia.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8861
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.