Βελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας

Καρυπίδης, Φίλιππος/ Karipidis, Philippos


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ωφέλειες από την υιοθέτηση;Benefits from adopting;Fundamental principles;Θεμελιώδεις αρχές;Κριτήρια και υποκριτήρια;Criteria and sub-criteria;Προσδιοριστικοί παράγοντες;Determinants;Αποτελέσματα;Results;Μηχανισμός RADAR;Mechanism RADAR;Επίπεδα αριστείας;Standards of excellence
Issue Date: 2011
Citation: Καρυπίδης, Φ. (2011). Βελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας, Παράλληλα Κείμενα ΔΕΟ42. Σε: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος: κεφάλαιο βιβλίου. τ.Α, Πάτρα: ΕΑΠ.
Βελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας, Πάτρα, 2011
Abstract: Παρουσιάζει τις βασικές πτυχές του Πρότυπου Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας, ως εργαλείου που βοηθά τους οργανισμούς να αυτοαξιολογούνται, να συγκρίνονται προς άλλους καλύτερους αλλά και να εντοπίζουν περιοχές προς βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα παρακάτω:1.Αναγκαιότητα και σκοπιμότητα υιοθέτησης του προτύπου 2. Δομή του Πρότυπου 3. Οι οκτώ θεμελιώδεις αρχές 4. Οι ομάδες κριτηρίων(προσδιοριστικοί παράγοντες και αποτελέσματα) 5.Μηχανισμός RADAR 6.Επίπεδα της Αριστείας 7. Αυτοαξιολόγηση
Present the main aspects of the Excellence Model of the European Foundation for Quality Management, a tool that helps organizations evaluate themselves, to be compared to other better and to identify areas for improvement. Specifically refer to the following: 1.Anagkaiotita and advisability of adopting the standard 2. Structure of the Model 3. The eight fundamental principles 4. The sets of criteria (determinants and results) 5.Michanismos RADAR 6.Epipeda Excellence 7. Self Assessment
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΓ--Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2011
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8797
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8797
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.