Προσδιορισμός αυξημένης συγκέντρωσης αντισωμάτων έναντι του διαιτητικού αντιγόνου neu5gc σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Διερεύνηση συσχέτισης με την ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου

Ελευθερίου, Φαίδρα/ Ζαρογουλίδης, Κωνσταντίνος/ Σαββίδου, Κυριακή/ Λυμπεράκη, Ευγενία/ Πέτρου, Χρήστος/ Τσικλακίδου, Σπυριδούλα/ Δόμβρη, Καλλιόπη/ Βαρσαμίδου, Ευτέρπη/ Γιώβου, Αλεξάνδρα/ Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος/ Giovou, Alexandra/ Tsiklakidou, Spyridoula/ Petrou, Christos/ Zarogoulidis, Konstantinos/ Domvri, Kalliopi/ Varsamidou, Efterpi/ Savvidou, Kuriaki/ Limberaki, Eugenia/ Varsamidis, Konstantinos/ Eleftheriou, Phaedra


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 2013
Publisher: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Citation: Πανελλήνιο συνέδριο κλινικής χημείας, Βόλος, 2013
Βαρσαμίδης,Κωνσταντίνος., Γιώβου, Αλεξάνδρα., Βαρσαμίδου, Ευτέρπη., Πέτρου, Χρήστος., Λυμπεράκη, Ευγενία., Δόμβρη,Καλλιόπη., Τσικλακίδου,Σπυριδούλα., Σαββίδου,Κυριακή., Ζααρογουλίδης,Κωνσταντίνος., Ελευθερίου,Φαίδρα. (2013). Προσδιορισμός αυξημένης συγκέντρωσης αντισωμάτων έναντι του διαιτητικού αντιγόνου neu5gc σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Διερεύνηση συσχέτισης με την ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου. Πρακτικά συνεδρίου από 11ο Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Χημείας που διεξήχθη σε Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Φορέας διεξαγωγής Συνέδριο Κλινικής Χημείας. Βόλος: Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας
Abstract: Το N-γλυκολυλονευραμινικό οξύ, Neu5Gc, είναι ένα σι αλικό οξύ που συντίθεται από τα ζώα αλλά όχι από τον άνθρωπο και τα πουλιά. Μπορεί να ενσωματωθεί μεταβολι- κά στα ανθρώπινα κύτταρα, ενώ έχει βρεθεί οτι δημιο υργεί ανοσολογική αντίδραση και σύνθεση αντι-Neu5Gc αντισωμάτων. Προηγούμενοι ερευν ητές διαπίστωσαν την ενσωμά- τωση μεγάλων συγκεντρώσεων Neu5Gc στην επιφάνεια κα ρκινικών κυττάρων που απομο- νώθηκαν από καρκινικούς όγκους του παχέος εντέρου, του μαστού και του μελανώματος. Η ανάπτυξη αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με κ αρκίνο, πιστεύεται οτι ενισχύει την ανάπτυξη του όγκου, επάγοντας τη δημιουργία φλεγμον ής. Στα πλαίσια προηγούμενης ε- ρευνητικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε από την ομ άδα μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυξημένων συγκεντρώσεων αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με συνδυασμό αυξημέ- νων καρκινικών δεικτών NSE-CEA, CYFRA-Ca19-9, Ca125- AFT. Οι περισσότεροι από τους πα- ραπάνω δείκτες (CYFRA 21-1, NSE, AFT) απαντώνται σε διάφορες μορφές καρκίνου του ανα- πνευστικού συστήματος, ενώ ο Ca125 σχετίζεται με κα ρκίνο του αιδοίου, ενδομητρίου και ωοθηκών. Σκοπός: Οδηγούμενοι από τις παραπάνω ενδείξεις, εξετάσαμε την ύπαρξη αυξημένων τι- μών αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και διάφορες μορ- φές καρκίνου. Υλικά/Μέθοδοι: Ο προσδιορισμός έγινε με έμμεση ELISA. Οι πλάκες επ ιστρώθηκαν με αντι- γόνο Neu5Gc της εταιρείας Sigma. Το βιολογικό δείγμ α αποτελούνταν από ορούς 43 ατό- μων του γενικού πληθυσμού, 103 ασθενών με διάφορες μορφές καρκίνου, μεταξύ των ο- ποίων καρκίνος προστάτη(2), όρχεων(1), μαστού(6), ω οθηκών(5), ενδομητρίου(1), στομά- χου(1), νεφρού(1), πολλαπλό μυέλωμα(2), και 70 ασθ ενών με καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους 23 με μικροκυτταρικό καρκίνο, 30 με αδ ενοκαρκίνωμα και 15 με καρκίνο πλα- κώδους επιθυλίου. Αποτελέσματα: Γενικά, στον ορό ασθενών με καρκίνο προσδιορίστηκα ν αυξημένες τιμές αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε σχέση με τη μέση τιμή το υ γενικού πληθυσμού που προσδιο- ρίστηκε σε 5.7 μg/ml. Οι υψηλότερες τιμές παρατηρήθ ηκαν στους ασθενείς με καρκίνο των πνευμόνων με μέση τιμή 17,6 μg/ml στους ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο, 26.1 μg/ml στους ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα και 21,6 μg/ml στο υς ασθενείς με κακρίνο πλακώδους επιθυλίου. Επίσης, αυξημένες τιμές παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών, 24,6 μg/ml. Οι διαφορές ήταν στατιστικώς σημαντικές σε κάθε περίπτωση με p<0.001. Η μέση τιμή στους ασθενείς με άλλες μορφές καρκίνου ή ταν 10,5 μg/ml. Συμπεράσματα: Η αυξημένη τιμή αντι-Neu5Gc αντισωμάτων σε ασθενείς με καρκίνο των πνευμόνων (αύξηση 308 - 458 %) υποδηλώνει πιθανή συ σχέτιση του διαιτητικού αντιγόνου Neu5Gc με την ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου. Το απ οτέλεσμα βρίσκεται σε συμφωνία με συμπεράσματα στατιστικών ερευνών που συσχετίζουν το ν καρκίνο του πνεύμονα, μεταξύ 49 άλλων, με τη συχνότητα κατανάλωσης κόκινου κρέατος
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2013
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8551
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8551
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.