Σύνθετα μικροπορώδη υλικά από μικροένθεση γαλακτωμάτων σε μήτρες χιτοζάνης

Ριτζούλης, Χρήστος/ Πετρούλιας, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Δωδεκυλσουλφονικό νάτριο (SDS);Μικροπορώδη υλικά;Xιτοζάνη;Πολυμερή;Chitosan;Xιτίνη;Emulsions;Microporous materials
Issue Date: 12-Jul-2013
Abstract: Μικροπορώδη υλικά χιτοζάνης ελεγχόμενου πορώδους παρήχθησαν μέσω μίας διαδικασίας μικροκαλουπώματος από γαλάκτωμα ως εξής: σταγονίδια γαλακτώματος σταθεροποιημένου με δωδεκυλσουλφονικό νάτριο (SDS) ενσωματώθηκαν σε πηκτή χιτοζάνης. Το προκύπτον γαλάκτωμα ελαίου σε πηκτή λυοφιλιώθηκε και τα σταγονίδια του λαδιού στη συνέχεια εκλούσθηκαν από το στερεοποιημένο υλικό, αφήνοντας μικροπόρους στη θέση τους. Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) επιβεβαίωσε το συσχετισμό ανάμεσα στο μέγεθος των σταγονιδίων (όπως αυτό προσδιορίσθηκε από μετρήσεις σκέδασης φωτός) και τους προκύπτοντες πόρους. Τα δεδομένα φασματοσκοπίας υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR) δείχνουν ότι ορισμένες ποσότητες SDS παραμένουν στη διεπιφάνεια μετά την απομάκρυνση του ηλιέλαιου. Η στοιχειακή μικροανάλυση ακτίνων Χ (EDS) σε συνδυασμό με την χαρτογράφηση του SEM, προτείνουν την ομοιόμορφη κατανομή του SDS στην επιφάνεια των πόρων. Οι μετρήσεις της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD) καταδεικνύουν διάνοιξη της δομής της χιτοζάνης παρουσία SDS, πιθανότατα με την ενσωμάτωση της επιφανειοδραστικής ουσίας στη δομή του πολυμερούς.
Microporous controlled porosity chitosan materials produced by a process of micro molding the emulsion as follows: emulsion droplets stabilized with sodium (SDS) were incorporated in chitosan gel. The resulting gel emulsion was lyophilized and the oil droplets then eluted from the solidified material, leaving micropores in place. The scanning electron microscopy (SEM) confirmed the correlation between the size of the droplets (as determined by light scattering measurements) and the resulting resources. Fourier transform infrared spectroscopy data (FTIR) indicate that certain amounts of SDS remained at the interface after the removal of the sunflower. Elemental microanalysis X-ray (EDS) coupled to the mapping of the SEM, suggest a uniform distribution of SDS at the surface of the pore. The measurements of X-ray diffractometry (XRD) shows the structure of the opening chitosan presence SDS, probably by incorporating the surfactant into the polymer structure.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤ-Δ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2011--αα 2904
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7747
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petroulias_Panagiotis.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7747
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.