Η επαφή των παιδιών με ζώα συντροφιάς και πως αυτή επηρεάζει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Ψάλτη, Αναστασία/ Παπαθανασίου, Μαρία/ Καρακουζίδου, Δέσποινα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ζώα συντροφιάς;Προσχολική ηλικία;Developing;Pets;Ανάπτυξη παιδιού;Children;Preschooler;Ψυχοκοινωνική συμπεριφορά;Παιδιά
Issue Date: 8-Jun-2013
Abstract: This paper aims to describe the relation of preschool children with pets, investigating potential psychosocial effects exerted on children through contact with pets and study whether and to what extent affected the relationship of children with animals, from the perceptions of their parents for them. Conducted a questionnaire survey of 124 parents of preschool children. It found that girls develop stronger links with pets, compared with boys and no difference was detected between the sexes in terms of fear incidence for animals. The assumption that children who have pets and those that have developed a strong bond with him, have fewer problems behavior compared with children who have either not pet or pet while there are weak bond with him, he was verified in the investigation. Finally, the results showed that the relationship between parents and animals can affect perceptions of their children for them.
Η εργασία αποσκοπεί στην περιγραφή της σχέσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τα ζώα συντροφιάς, στη διερεύνηση των πιθανών ψυχοκοινωνικών επιδράσεων που ασκούνται στα παιδιά μέσω της επαφής τους με τα ζώα συντροφιάς και στην μελέτη για το αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η σχέση των παιδιών με τα ζώα, από τις αντιλήψεις των γονέων τους γι’ αυτά. Διεξήχθη έρευνα ερωτηματολογίου σε 124 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια αναπτύσσουν ισχυρότερους δεσμούς με τα ζώα συντροφιάς, σε σύγκριση με τα αγόρια ενώ δεν εντοπίστηκε διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά την συχνότητα εκδήλωσης φόβου για τα ζώα. Η υπόθεση πως τα παιδιά τα οποία έχουν κατοικίδιο και αυτά τα οποία έχουν αναπτύξει ισχυρό δεσμό μαζί του, έχουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς σε σύγκριση με τα παιδιά που είτε δεν έχουν κατοικίδιο, είτε ενώ υπάρχει κατοικίδιο έχουν αδύναμο δεσμό μαζί του, δεν επαληθεύτηκε στην έρευνα. Τέλος, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν πως η σχέση των γονέων με τα ζώα, μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις των παιδιών τους γι’ αυτά.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-- Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 2013--αα 5046
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7738
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karakouzidou_Despina.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/7738
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.