Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων της Μόσχου ΑΕ

Σαμαράς, Κυριάκος/ Πότσου, Κατερίνα/ Σταματιάδου, Πασχαλία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Economic analysis;Οικονομική ανάλυση;Financial analysis;Balance sheet;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Ισολογισμός;Χρηματοοικονομικοί δείκτες;Financial ratios
Issue Date: 1-Mar-2012
Abstract: Historical and economic analysis of the company.An analysis of the financial statements of the company. Is about the process of evaluating companies, their budgets and other financial statements in order to determine their suitability for investments. The financial analysis is used to analyze whether an entity is stable or not and profitable enough or not to be invested in. The financial analyst focus on the income statement, balance sheet, and cash flow statement. In addition, one key area of financial analysis involves extrapolating the company's past performance into an estimate of the company's future performance.
Ιστορική και οικονομική ανάλυση της εταιρείας. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Αφορά την διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών, των προϋπολογισμών τους και άλλων χρηματοδοτικών καταστάσεων ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για επενδύσεις. H χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να αναλύσει αν η οικονομική οντότητα είναι σταθερή ή όχι και αρκετά επικερδές ή μη για να επενδύσει κανείς. Ο αναλυτής εστιάζει στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμού και την κατάσταση των ταμειακών ροών. Επιπλέον, ένας βασικός τομέας της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αφορά την προέκταση των προηγούμενων επιδόσεων της εταιρείας σε μια εκτίμηση της μελλοντικής της απόδοσης.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2008--αα 258
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6525
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6525
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.