Μελέτη εταιρείας ΈΡΓΟΝ Ε.Π.Ε.

Χατζής, Αναστάσιος/ Ζαχοπούλου, Ευανθία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Χρηματοοικονομικοί δείκτες;Οικονομική ανάλυση;Economic analysis;Financial ratios;Financial analysis;Χρηματοοικονομική ανάλυση
Issue Date: 22-Oct-2013
Abstract: This thesis first analyzes the concept of limited liability company and then deals with the financial analysis of the company ERGON LLC. Is about the process of evaluating companies, their budgets and other financial statements in order to determine their suitability for investments. The financial analysis is used to analyze whether an entity is stable or not and profitable enough or not to be invested in. The financial analyst focus on the income statement, balance sheet, and cash flow statement. In addition, one key area of financial analysis involves extrapolating the company's past performance into an estimate of the company's future performance.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει αρχικά την έννοια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και στην συνέχεια ασχολείται με την χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ΈΡΓΟΝ Ε.Π.Ε. Αφορά την διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών, των προϋπολογισμών τους και άλλων χρηματοδοτικών καταστάσεων ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για επενδύσεις. H χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να αναλύσει αν η οικονομική οντότητα είναι σταθερή ή όχι και αρκετά επικερδές ή μη για να επενδύσει κανείς. Ο αναλυτής εστιάζει στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμού και την κατάσταση των ταμειακών ροών. Επιπλέον, ένας βασικός τομέας της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αφορά την προέκταση των προηγούμενων επιδόσεων της εταιρείας σε μια εκτίμηση της μελλοντικής της απόδοσης.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2012--αα3521
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6507
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6507
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.