Χρηματοοικονομική ανάλυση της J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.και μίας εταιρίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΤΗΝ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Ποιμενίδου, Όλγα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Economic analysis;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Χρηματοοικονομικοί δείκτες;Financial ratios;Financial analysis;Οικονομική ανάλυση
Issue Date: 30-Mar-2015
Abstract: Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των κατασκευαστικών εταιρειών J & P ΑΒΑΞ ΑΕ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, λαμβάνοντας πληροφορίες για την οικονομική πορεία και την προοπτική των εταιρειών. Αφορά την διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών, των προϋπολογισμών τους και άλλων χρηματοδοτικών καταστάσεων ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για επενδύσεις. H χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να αναλύσει αν η οικονομική οντότητα είναι σταθερή ή όχι και αρκετά επικερδές ή μη για να επενδύσει κανείς. Ο αναλυτής εστιάζει στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμού και την κατάσταση των ταμειακών ροών. Επιπλέον, ένας βασικός τομέας της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αφορά την προέκταση των προηγούμενων επιδόσεων της εταιρείας σε μια εκτίμηση της μελλοντικής της απόδοσης.
The main objective of this study is the financial analysis of construction companies J & P AVAX SA and AKTOR, taking information about the financial performance and prospects of companies. Is about the process of evaluating companies, their budgets and other financial statements in order to determine their suitability for investments. The financial analysis is used to analyze whether an entity is stable or not and profitable enough or not to be invested in. The financial analyst focus on the income statement, balance sheet, and cash flow statement. In addition, one key area of financial analysis involves extrapolating the company's past performance into an estimate of the company's future performance.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2014--αα6498
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6500
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6500
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.