Χρηματοοικονομική ανάλυση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Geke και Sunwing

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Μαντραβέλου, Ελένη/ Κοκκινίδου, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Χρηματοοικονομικοί δείκτες;Economic analysis;Οικονομική ανάλυση;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Financial analysis;Financial ratios
Issue Date: 3-May-2014
Abstract: Object of this thesis is the analysis and comparison of the two accounting statements of hotel business, GEKE and Sunwing. For the analysis have been used the balance sheets , income statement, the tables distribution of profits and cash flow tables of these two companies for the years 2008 - 2012 as they have been published.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η σύγκριση των λογιστικών καταστάσεων δύο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, του GEKE και του Sunwing. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι ισολογισμοί, τα αποτελέσματα χρήσης, οι πίνακες διάθεσης κερδών και οι πίνακες ταμειακών ροών των δύο αυτών επιχειρήσεων για τις χρήσεις 2008 - 2012 όπως αυτοί έχουν δημοσιευθεί.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2013--αα5406
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5981
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5981
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.