Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των νομών Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας και Ρεθύμνης

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Ζαχαροπούλου, Αφροδίτη/ Εσκιντζόγλου, Μαρία/ Λυρή, Σταματία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Χρηματοοικονομική ανάλυση;Financial analysis;Financial statements;Οικονομικές καταστάσεις;Χρηματοοικονομικοί δείκτες;Financial ratios
Issue Date: 15-Oct-2013
Abstract: Το περιεχόμενο της εργασίας αυτής αφορά τη χρηματοοικονομική ανάλυση, με την χρήση αριθμοδεικτών, των νομών Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας και Ρεθύμνης. Αφορά την διαδικασία αξιολόγησης των προϋπολογισμών τους και άλλων χρηματοδοτικών καταστάσεων. H χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να αναλύσει αν η οικονομική οντότητα είναι σταθερή ή όχι και αρκετά επικερδές ή μη. Ο αναλυτής εστιάζει στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμού και την κατάσταση των ταμειακών ροών. Επιπλέον, ένας βασικός τομέας της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αφορά την προέκταση των προηγούμενων επιδόσεων της οντότητας σε μια εκτίμηση της μελλοντικής της απόδοσης.
The content of this work on the financial analysis, with ratios, of the prefectures of Thessaloniki, Arcadia and Rethymni. Is about the process of their budgets and other financial statements. The financial analysis is used to analyze whether an entity is stable or not and profitable enough or not. The financial analyst focus on the income statement, balance sheet, and cash flow statement. In addition, one key area of financial analysis involves extrapolating the entity's past performance into an estimate of the entity's future performance.
Description: Πτυχιακή Εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2009--αα1247
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5959
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5959
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.