Ίδρυση ανώνυμης εταιρείας

Μακρίδης, Ιωάννης/ Γιαννακίδου, Ευαγγελία/ Καδόγλου, Ειρήνη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σύσταση ΑΕ;SA;Α.Ε.;ΑΕ;S.A.;Establishment of SA
Issue Date: 5-Nov-2012
Abstract: In this thesis is made a summary of the current regime concerning of stock companies. Initially reference is made to the definitions of the various companies in the corporate type, discrimination of commercial companies and the concept of a stock company. The issues that discussed are the concept of a stock company, her establishment, its features, its advantages over other types of companies and her operation and management. Then it refers to the theoretical part of the establishment, operation, winding up of a stock company. Finally, the paper ends with the conclusions of this study.
Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται συνοπτική παρουσίαση για το ισχύον καθεστώς που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες. Αρχικά γίνεται αναφορά στους ορισμούς των διαφόρων εταιρειών, στον εταιρικό τύπο, τις διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών και στην έννοια της ανώνυμης εταιρείας. Τα θέματα τα οποία αναλύονται είναι η έννοια της ανώνυμης εταιρείας, η ίδρυση της, τα χαρακτηριστικά της, τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με άλλους τύπους εταιρειών και η λειτουργία και διοίκηση της . Στη συνέχεια αναφορά γίνεται στο θεωρητικό σκέλος της ίδρυσης, λειτουργίας, λύσης και εκκαθάρισης μιας ανώνυμης εταιρείας. Τέλος, η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2009--αα2727
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5942
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T19:02:17Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5942
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.