Διαδικασία ίδρυσης και έναρξης εργασιών ατομικής, προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε., Α.Ε., εργασίες 3 μηνών, δηλώσεις εισοδήματος και λοιπών Γ' κατηγορίας

Λέφας, Κωνσταντίνος/ Ανδρίτσου, Σταμουλία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Personal enterprise;Λογιστικά βιβλία;Private enterprise;Accounting books;Προσωπική επιχείρηση;Ιδιωτική επιχείρηση;Σύσταση ΕΠΕ;Σύσταση ΑΕ;Taxation of LLP;Φορολογία ΕΠΕ;Taxation of SA;Φορολογία ΑΕ;Establishment of SA;Establishment of LLP
Issue Date: 30-Oct-2013
Abstract: Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται συνοπτική παρουσίαση για το ισχύον καθεστώς που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Αρχικά γίνεται αναφορά στους ορισμούς των διαφόρων εταιρειών, στον εταιρικό τύπο, τις διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών και στην έννοια της ανώνυμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Τα θέματα τα οποία αναλύονται είναι οι έννοιες της ανώνυμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η ίδρυση τους, τα χαρακτηριστικά τους και η λειτουργία τους. Στη συνέχεια αναφορά γίνεται στη φορολογία που ισχύει για αυτούς τους δύο τύπους εταιρειών καθώς και στην τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας. Τέλος, η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής.
In this thesis is made a summary of the current regime concerning of stock companies and limited liability partnership. Initially reference is made to the definitions of the various companies in the corporate type, discrimination of commercial companies and the concept of a stock company and limited liability partnership. The issues that discussed are the concept of a stock company and limited liability partnership, their establishment, their features, their advantages over other types of companies and their operation. Then it refers to the taxation that apply to these two types of companies as also to the keep records, C-class. Finally, the paper ends with the conclusions of this study.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής,2011--αα1679
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5932
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5932
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.