Ίδρυση βιομηχανικής ανώνυμης εταιρείας: λειτουργία 3 μηνών

Μπόσκου, Γεωργία/ Τσιατσιάνας, Λάμπρος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Accounting books;SA;S.A.;Λογιστικά βιβλία;ΑΕ;Σύσταση ΑΕ;Α.Ε.;Establishment of SA
Issue Date: 1-Nov-2012
Abstract: Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται συνοπτική παρουσίαση για το ισχύον καθεστώς που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες. Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της ανώνυμης εταιρείας. Τα θέματα τα οποία αναλύονται είναι η έννοια της ανώνυμης εταιρείας, η ίδρυση της, τα χαρακτηριστικά της και η λειτουργία και διοίκηση της. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση όλων των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας, μέσω της πραγμάτωσης ίδρυσης εικονικής βιομηχανικής ανώνυμης εταιρείας.
In this thesis is made a summary of the current regime concerning of stock companies. Initially reference is made to the concept of a stock company. The issues that discussed are the concept of a stock company, its establishment, its features and operation and management. Then it refers Then are analyzed of all the establishment and operation procedures through the realization of foundation industrial stock company.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2011--αα3235
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5902
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T19:01:50Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5902
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.