Προϋπολογισμός σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Χατζηπέτρου, Ευρίκλεια/ Καρυπίδου, Στυλιανή-Δέσποινα/ Ποστόλ, Δημήτρης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Παροχές υπηρεσιών;Business;Επιχείρηση;Company;Services;Προϋπολογισμός;Budget;Αριθμοδείκτες;Ratios;Εταιρεία
Issue Date: 7-Aug-2015
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του ορισμού του προϋπολογισμού, τις τεχνικές και τα σταδία κατάρτισης του, καθώς και τη χρήση του σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του προϋπολογισμού και δίνεται ο ακριβής ορισμός του. Στη συνεχεία, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει ένας προϋπολογισμός και γίνεται αναφορά στη διαδικασία κατάρτισης του συνολικού προϋπολογισμού μιας επιχείρησης και τέλος, πραγματοποιείται ανάλυση των προϋπολογισμών της ΑΘΛΕΤΙΚ Α.Ε. και παρατίθενται μέσω πινάκων τα πραγματικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.
Aim of present work is the presentation of definition of budget, the techniques and his stages of training, as well as his use in a enterprise or a organism. Initially, becomes a short historical retrospection in the development of budget and is given his precise definition. Then, are presented the advantages and the disadvantages that has a budget and is become report in the process of training of total budget of enterprise and finally, is realised analysis of budgets of ATHLETIC C.A. and are mentioned via tables the real elements that resulted from the research.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2014--αα6004
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5542
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5542
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.