Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών εισηγμένων και μη στο χρηματιστήριο : Μελέτη περιπτώσεων Παπαδοπούλου ΑΕ, Καραμολέγκος ΑΕ και Δερβίσης ΑΒΕΕ και αφορά τα οικονομικά έτη 2008 έως 2012

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Τσιμερίκα, Θωμαή/ Ουργατζόγλου, Ειρήνη/ Παπαρίζου, Ιωάννα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Financial analysis;Financial ratios;Economic analysis;Χρηματοοικονομική ανάλυση;Χρηματοοικονομικοί δείκτες;ΧΑΑ;ASE;Balance sheet;Ισολογισμός;Οικονομική ανάλυση
Issue Date: 27-Mar-2015
Abstract: Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με την χρήση αριθμοδεικτών, για τα οικονομικά έτη 2008 έως 2012 των εταιρειών Παπαδοπούλου ΑΕ, Καραμολέγκος ΑΕ και Δερβίσης ΑΒΕΕ, εισηγμένων και μη στο χρηματιστήριο. Αφορά την διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών, των προϋπολογισμών τους και άλλων χρηματοδοτικών καταστάσεων ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για επενδύσεις. H χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να αναλύσει αν η οικονομική οντότητα είναι σταθερή ή όχι και αρκετά επικερδές ή μη για να επενδύσει κανείς. Ο αναλυτής εστιάζει στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμού και την κατάσταση των ταμειακών ροών. Επιπλέον, ένας βασικός τομέας της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αφορά την προέκταση των προηγούμενων επιδόσεων της εταιρείας σε μια εκτίμηση της μελλοντικής της απόδοσης.
In this thesis are analyzed the financial statements using financial ratios for the years 2008-2012 of Papadopoulos SA, Karamolegos SA and Dervisis SA, listed and unlisted on the stock. Is about the process of evaluating companies, their budgets and other financial statements in order to determine their suitability for investments. The financial analysis is used to analyze whether an entity is stable or not and profitable enough or not to be invested in. The financial analyst focus on the income statement, balance sheet, and cash flow statement. In addition, one key area of financial analysis involves extrapolating the company's past performance into an estimate of the company's future performance.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2014--αα6317
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5471
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5471
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.