Ανώνυμη εταιρεία : ίδρυση, ημερολογιακές εγγραφές τριμήνου

Χατζής, Αναστάσιος/ Κατσάνου, Ιωάννα/ Λαϊνάς, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΑΕ;Λογιστικά βιβλία;Establishment of SA;S.A.;Accounting books;SA;Σύσταση ΑΕ;Α.Ε.
Issue Date: 29-Oct-2012
Abstract: In this thesis is made a summary of the current regime concerning of stock companies. Initially reference is made to the concept of a stock company. The issues that discussed are the concept of a stock company, her establishment, its features and her operation and management. Then it analyzes the journal entries of an SA. Journal entries are entries accounting events on the calendar and are used to properly reflect the accounting of business events incurred during the accounting year. Aim of this study is to analyze the calendar quarter records an SA.
Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται συνοπτική παρουσίαση για το ισχύον καθεστώς που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες. Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της ανώνυμης εταιρείας. Τα θέματα τα οποία αναλύονται είναι η έννοια της ανώνυμης εταιρείας, η ίδρυση της, τα χαρακτηριστικά της και η λειτουργία και διοίκηση της. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των ημερολογιακών εγγραφών μιας Α.Ε. Ημερολογιακές εγγραφές είναι οι καταχωρίσεις λογιστικών γεγονότων στο ημερολόγιο και χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθούν τα λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των ημερολογιακών εγγραφών τριμήνου μιας ΑΕ.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2012--αα3857
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5462
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5462
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.