Σύσταση, λειτουργία, κλείσιμο χρήσης, πρακτικά, οικονομικά αποτελέσματα και ισολογισμός ανώνυμης εταιρείας

Χατζής, Αναστάσιος/ Ρίσκος, Εμμανουήλ


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΑΕ;Establishment of SA;Α.Ε.;Σύσταση ΑΕ;SA;Κλείσιμο βιβλίων ΑΕ;Accounting books;S.A.;Closure of books SA;Λογιστικά βιβλία
Issue Date: 29-Oct-2012
Abstract: Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται συνοπτική παρουσίαση για το ισχύον καθεστώς που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες. Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της ανώνυμης εταιρείας. Τα θέματα τα οποία αναλύονται είναι η έννοια της ανώνυμης εταιρείας, η ίδρυση της, τα χαρακτηριστικά της και η λειτουργία και διοίκηση της . Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της ίδρυσης, λειτουργίας μιας ανώνυμης εταιρείας, ενώ έπειτα στις λογιστικές εργασίες, στο κλείσιμο χρήσης,στον ισολογισμό και στα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν
In this thesis is made a summary of the current regime concerning of stock companies. Initially reference is made to the concept of a stock company. The issues that discussed are the concept of a stock company, its establishment, its features and operation and management. Then it refers to the establishment, operation and and then in the accounting tasks closing of use, the balance sheet and the financial results arising.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2012--αα3700
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5437
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T18:54:29Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5437
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.